پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان

واحد نراق

 

پروژه کارشناسی ارشد

 

رشته مدیریت دولتی- گرایش سیستم های اطلاعاتی

عنوان

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان

 

 

بهار ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

فصل اول: کلیات و تعاریف پژوهش

۱-۱- بیان مسئله. ۳

۱-۲-ضرورت انجام پژوهش…. ۵

۱-۳- اهداف پژوهش…. ۷

۱-۴- سوالات پژوهش…. ۷

۱-۵- فرضیات پژوهش…. ۸

۱-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۸

۱-۵-۲-فرضیه فرعی.. ۸

۱-۶- چارچوب مفهومی پژوهش (مدل پژوهش) ۹

۱-۷- روش شناسی پژوهش…. ۱۰

۱-۷-۱- روش تحقیق.. ۱۰

۱-۷-۲-روش گردآوری اطلاعات و داده ها ۱۰

۱-۷-۳-جامعه آماری.. ۱۰

۱-۸-قلمرو تحقیق.. ۱۱

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی.. ۱۱

۱-۸-۲- قلمرو زمانی.. ۱۱

۱-۸-۳-قلمرو مکانی.. ۱۱

۱-۹- واژه های کلیدی.. ۱۱

۱-۱۰-تعریف عملیاتی.. ۱۳

۱-۱۱- مشکلات احتمالی پژوهش…. ۱۳
مشکلات

۱-۱۲- خلاصه فصول بعدی.. ۱۳

 

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

مقدمه    ۱۵

۲-۱- تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان. ۱۶

۲-۲- دسته بندی فناوری اطلاعات در سازمان. ۱۸

۲-۳-کاربرد مدیر فناوری اطلاعات در سازمان. ۲۱

۲-۴- مسئولیت های اصلی مدیران فناوری اطلاعات… ۲۱

۲-۵- ویژگی مدیران فناوری اطلاعات… ۲۸

۲-۶-راهبری فناوری اطلاعات در سازمان. ۳۱

۲-۷-اهمیت راهبری فناوری اطلاعات… ۳۲

۲-۸-سازمان های بهره مند از فناوری اطلاعات… ۳۳

۲-۹-تئوری های فناوری اطلاعات در خدمات شهری.. ۳۴

۲-۹-۱-تئوری رفتار برنامهریزی شده فناوری اطلاعات… ۳۴

۲-۹-۲-تئوری اشاعه نوآوری فناوری اطلاعات… ۳۵

۲-۹-۳-تئوری الگوی پذیرش فناوری اطلاعات… ۳۵

۲-۱۰-شهر و شهروند الکترونیک…. ۳۶

۲-۱۱- فناوری اطلاعات و نقش آن در ایجاد شهر الکترونیکی.. ۳۸

۲-۱۲- شهرداری الکترونیک و ضرورت ایجاد آن. ۴۰

۲-۱۳-مزایای شهرداری الکترونیک…. ۴۱

۲-۱۴-شناسائی نیاز عامل اصلی در طراحی و بکارگیری فناوری در شهرداری.. ۴۶

۲-۱۵-تصمیم گیری فناوری در شهرداری.. ۴۸

۲-۱۶-ویژگی های سازمانی شهرداری.. ۴۹

۲-۱۷-تاثیرات بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرداری ها ۵۲

۲-۱۸- اثرات فناوری اطلاعات در خدمات رسانی شهرداری ها ۵۴

۲-۱۹- محاسن فناوری اطلاعات در خدمات رسانی.. ۵۷

۲-۲۰-تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات شهرداری.. ۵۷

۲-۲۱- ارکان خدمات الکترونیک شهری و تعامل آن ها ۶۱

۲-۲۲-فناوری و نوآروی در خدمات شهرداری.. ۶۲

۲-۲۳- نتیجه گیری.. ۶۵

۲-۲۴- پیشینه تحقیق.. ۶۶

۲-۲۴-۱-پژوهش های داخلی.. ۶۶

۲-۲۴-۲-پژوهش های خارجی.. ۶۹

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- مقدمه. ۷۳

۳-۲- روش پژوهش…. ۷۴

۳-۳- جامعه آماری پژوهش…. ۷۴

۳-۴- روش نمونه گیری.. ۷۴

۳-۵- انواع متغیرها ۷۴

۳-۵-۱- متغیر مستقل.. ۷۴

۳-۵-۲- متغیر وابسته. ۷۵

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات… ۷۵

۳-۷- روایی و پایایی.. ۷۵

۳-۸- آزمون پایایی پژوهش…. ۷۶

۳-۹- حجم نمونه. ۷۷

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱- مقدمه. ۸۰

۴-۲- توصیف مشخصات جامعه و نمونه آماری.. ۸۰

۴-۳- داداه های جمع آوری شده از شهرداری کاشان مرتبط با فرضیه ها ۸۱

۴-۴- تجریه و تحلیل داده های آماری.. ۸۲

۴-۵- آمار استنباطی.. ۸۸

۴-۵-۱- فرضیه اصلی.. ۸۹

۴-۵-۲- فرضیۀ اول. ۹۱

۴-۵-۳-فرضیۀ دوم. ۹۲

۴-۵-۴-فرضیه سوم. ۹۴

۴-۵-۵- فرضیه چهارم. ۹۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه. ۹۸

۵-۲- بحث و نتیجه گیری.. ۹۹

۵-۳- پیشنهادات تحقیق.. ۱۰۲

۵-۴- پیشنهادات کاربردی.. ۱۰۳

 

منابع. ۱۰۴

 

ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹