پایان نامه تأثیر قابلیت‌های‌ سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر کسب مزیت رقابتی

پایان نامه تأثیر قابلیت‌های‌ سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر کسب مزیت رقابتی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت اجرایی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

­رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

 

 

عنوان:

تأثیر قابلیت های سیستم های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر کسب مزیت رقابتی

 

 

 

شهریور ماه ۱۳۹۴

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول کلیّات پژوهش

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسئله. ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش… ۵

۱-۴- اهداف پژوهش… ۶

۱-۵- چارچوب مفهومی تحقیق.. ۶

۱-۶- فرضیه های پژوهش… ۷

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… ۸

۱-۷-۱- تعریف مفهومی متغیرها ۸

۱-۷-۱-۱- مزیت رقابتی.. ۸

۱-۷-۱-۱-۱- انعطاف پذیری زنجیره تأمین.. ۸

۱-۷-۱-۱-۲- پاسخگویی به مشتری.. ۸

۱-۷-۱-۱-۳- بهای تمام شده محصول. ۹

۱-۷-۱-۲- قابلیت های اطلاعاتی زنجیره تأمین.. ۹

۱-۷-۱-۲-۱- ظرفیت سیستم اطلاعات بین سازمانی.. ۹

۱-۷-۱-۲-۱-۱- ظرفیت پرسنلی/ رهبری سیستم های اطلاعاتی.. ۹

۱-۷-۱-۲-۱-۲- ظرفیت برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی.. ۱۰

۱-۷-۱-۲-۲- صلاحیت رابطه ای بین سازمانی.. ۱۰

۱-۷-۱-۲-۲-۱-اعتماد متقابل.. ۱۰

۱-۷-۱-۲-۲-۲-کیفیت اطلاعات… ۱۰

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۰

۱-۷-۲-۱- مزیت رقابتی.. ۱۰

۱-۷-۲-۲- قابلیت های اطلاعاتی زنجیره تأمین.. ۱۱

۱-۸- قلمرو پژوهش… ۱۱

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه. ۱۳

۲-۲- مزیت رقابتی.. ۱۳

۲-۲-۱- مزیت رقابتی پایدار. ۱۶

۲-۲-۲- تئوری های مزیت رقابتی.. ۱۸

۲-۲-۲-۱- تئوری سازمان صنعتی.. ۱۸

۲-۲-۲-۲- تئوری منبع محور. ۲۰

۲-۲-۲-۳- تئوری شومپترین.. ۲۴

۲-۲-۳- ابعاد مزیت رقابتی در این پژوهش… ۲۵

۲-۲-۳-۱- انعطاف پذیری زنجیره تأمین.. ۲۵

۲-۲-۳-۲- پاسخگویی به مشتری.. ۲۶

۲-۲-۳-۳- بهای تمام شده محصول. ۲۷

۲-۳- مدیریت زنجیره تامین.. ۲۷

۲-۳-۱- ساختار زنجیره تأمین.. ۳۱

۲-۳-۲- مؤلفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین.. ۳۳

۲-۳-۳- اهداف مدیریت زنجیره تأمین.. ۳۶

۲-۳-۴- مدل های زنجیره تأمین.. ۳۶

۲-۳-۵- قابلیت های اطلاعاتی زنجیره تأمین.. ۴۰

۲-۳-۵-۱- ظرفیت سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی.. ۴۱

۲-۳-۵-۱-۱- ظرفیت برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی.. ۴۲

۲-۳-۵-۱-۲- ظرفیت پرسنلی/ رهبری سیستم های اطلاعاتی.. ۴۳

۲-۳-۵-۲- صلاحیت رابطه ای بین سازمانی.. ۴۳

۲-۳-۵-۲-۱-اعتماد دوجانبه. ۴۵

۲-۳-۵-۲-۲- کیفیت اطلاعات… ۴۶

۲-۳- پیشینه تحقیق.. ۴۷

۲-۳-۱- پیشینه های تحقیق در داخل کشور. ۴۷

۲-۳-۱- پیشینه های تحقیق در خارج از کشور. ۵۲

فصل سوم روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۵۹

۳-۲- روش تحقیق.. ۵۹

۳-۳- جامعه آماری.. ۵۹

۳-۴- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۶۰

۳-۵- روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۱

۳-۵-۱- روایی پرسشنامه. ۶۱

۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه. ۶۱

۳-۶- روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها ۶۲

۳-۶-۱- بخش توصیفی داده ها ۶۲

۳-۶-۲- بخش تحلیل استنباطی داده ها ۶۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه. ۶۶

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. ۶۷

۴-۳- بررسی نرمال بودن متغیرها ۸۰

۴-۴- آمار استنباطی.. ۸۰

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه. ۸۵

۵-۲- خلاصه نتایج پژوهش… ۸۵

۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی.. ۸۵

۵-۲-۲- نتایج آمار استنباطی.. ۸۶

۵-۳-تحلیل نتایج پژوهش… ۸۶

۵-۴- پیشنهادات تحقیق.. ۸۸

۵-۵- محدودیت های تحقیق.. ۸۹

۵-۶- پیشنهادات آتی.. ۹۰

منابع. ۹۱

پیوست… ۹۸

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول ۲-۱- چارچوب های موجود برای دسته بندی فرایند های مدیریت زنجیره تامین  ۳۷

جدول ۲-۲- فرایندهای سطح ۲ مدل SCOR 39

جدول ۳-۱ طیف لیکرت ۷ گویه ای.. ۶۰

جدول ۳-۲- توزیع سؤالات پرسشنامه. ۶۱

جدول ۳-۳- میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. ۶۲

جدول۴-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. ۶۷