پایان نامه تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول در مقایسه با شرکت ایرانسل

پایان نامه تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول در مقایسه با شرکت ایرانسل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی (M.A)

 

عنوان:

تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول

در مقایسه با شرکت ایرانسل

 

 

شهریور ۱۳۹۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه. ۳

۱-۲ بیان مسأله اساسی تحقیق.. ۴

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵

۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. ۷

۱-۵ اهداف تحقیق.. ۷

۱-۵-۱ هدف اصلی.. ۷

۱-۵-۲ اهداف ویژه ۷

۱-۵-۳ هدف کاربردی.. ۷

۱-۶ قلمرو تحقیق.. ۸

۱-۷  فرضیه‏های تحقیق.. ۸

۱-۷-۱ فرضیه اصلی.. ۸

۱-۷-۲ فرضیه‏های فرعی.. ۸

۱-۸ روش شناسی تحقیق.. ۹

۱-۹  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی ۹

۱-۱۰ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) ۱۰

۱-۱۰-۱ مزیت رقابتی.. ۱۰

۱-۱۰-۲ رهبری تحول آفرین.. ۱۱

۱-۱۰-۳ کارایی هزینه. ۱۲

۱-۱۰-۴ انعطاف پذیری.. ۱۲

۱-۱۰-۵ کیفیت… ۱۳

۱-۱۰-۶ زمان (تحویل) مناسب ارائه خدمات… ۱۳

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه. ۱۶

۲-۲ مفهوم مزیت رقابتی.. ۱۷

۲-۳ راهکارهای کسب مزیت رقابتی.. ۱۹

۲-۴ مقایسه با توانایی ها و عملکرد گذشته. ۱۹

۲-۵ مقایسه با رقبا ۲۰

۲-۶ مزیت های رقابتی در قلمروهای انسانی، سازمانی و محیطی.. ۲۰

۲-۷ استراتژیهای عمومی (ژنریک) مایکل پورتر. ۲۳

۲-۸ نگرش های موجود به منشاء مزیت رقابتی.. ۲۳

۲-۹ مزیت رقابتی پایدار (تحکیم بازار خدمات) ۲۴

۲-۱۰ ابعاد مزیت رقابتی.. ۲۶

۲-۱۱ ماهیت رهبری.. ۳۱

۲-۱۲ تعاریف رهبری.. ۳۱

۲-۱۳ تئوری های رهبری.. ۳۲

۲-۱۳-۱ تئوری های شخصیتی (ویژگی های شخصی) ۳۲

۲-۱۳-۲ تئوری های رفتاری.. ۳۲

۲-۱۳-۳ تئوری های موقعیتی(اقتضایی) ۳۳

۲-۱۴ سبک های رهبری.. ۳۳

۲-۱۴-۱ معرفی و مفهوم سبک رهبری تحول آفرین.. ۳۳

۲-۱۵  سیر تحول شکل گیری نظریه رهبری تحول آفرین.. ۳۹

۲-۱۶ نظریه رهبری پر جاذبه   (کاریزماتیک) ۳۹

۲-۱۷ رهبری تحول آفرین و رهبری پرجاذبه؛ شباهت ها و تفاوت ها ۴۱

۲-۱۸ رهبری تـحول آفرین از دیدگاه برنز. ۴۱

۲-۱۹ رهبری تحول آفرین از دیدگاه باس…. ۴۲

۲-۲۰ تحلیل و ارزیابی نظریه رهبری تحول آفرین.. ۴۵

۲-۲۰-۱ مزایا و نقاط قوت نظریه. ۴۵

۲-۲۰-۲ کاستی ها و نارسایی های نظریه. ۴۶

۲-۲۱ ویژگی های رهبری تحول گرا و رهبری تبادلی.. ۴۷

۲-۲۲ ابعاد رهبری تحول آفرین.. ۴۸

۲-۲۳ چالش های پیش روی سازمان ها و رهبری تحول آفرین.. ۴۹

۲-۲۴ تاثیر رهبری تحول گرا بر مدیریت استراتژیک… ۵۱

۲-۲۵ پیشینه تحقیق.. ۵۳

۲-۲۵-۱ تحقیقات داخلی.. ۵۳

۲-۲۵-۲ تحقیقات خارجی.. ۶۲

۲-۲۶ جمع بندی.. ۶۸

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه. ۷۰

۳-۲ روش تحقیق.. ۷۱

۳-۳ متغیرهای تحقیق.. ۷۲

۳-۴ جامعه آماری.. ۷۳

۳-۵ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه آماری.. ۷۳

۳-۶ ابزارها و روش جمع آوری اطلاعات… ۷۶

۳-۷ روایی و پایایی ابزار تحقیق.. ۷۷

۳-۷-۱ روایی.. ۷۸

۳-۷-۲ پایایی.. ۷۸

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱

۳-۸-۱ نرمال بودن داده ها ۸۲

۳-۸-۲ آزمون بارتلت – کایزر، میر و اولکین KMO)) 83

۳-۸-۳ آزمون همبستگی.. ۸۴

۳-۸-۴ مدل یابی معادلات ساختاری ((SEM… ۸۵

۳-۸-۴-۱ تحلیل عاملی.. ۸۶

۳-۸-۴-۲ شاخص های برازش…. ۸۸

۳-۸-۴-۲-۱ شاخص های مطلق.. ۸۸

۳-۸-۴-۲-۲ شاخص های نسبی.. ۸۸

۳-۸-۴-۲-۳ شاخص های تعدیل یافته۸۹

۳-۸-۴-۲-۴ شاخص های مورد استفاده در این تحقیق.. ۸۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه. ۹۲

۴-۲ آمار توصیفی.. ۹۳

۴-۲-۱ توصیف ویژگی های دموگرافیک… ۹۳

۴-۲-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۹۸

۴-۲-۳ بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها ۱۰۰

۴-۲-۴ بررسی تناسب و کفایت داده ها ۱۰۲

۴-۲-۴-۱ آزمون بارتلت… ۱۰۲

۴-۲-۴-۲ آماره KMO… ۱۰۲

۴-۳ آمار استنباطی.. ۱۰۴

۴-۳-۱ آزمون همبستگی.. ۱۰۴

۴-۳-۱-۱ آزمون همبستگی (کل داده های حاصل از پاسخ های تمامی پاسخ دهندگان به پرسش نامه) ۱۰۵

۴-۳-۱-۲ آزمون همبستگی ( در مورد شرکت همراه اول به صورت مجزا) ۱۰۷

۴-۳-۱-۳ آزمون همبستگی (در مورد شرکت ایرانسل به صورت مجزا) ۱۰۸

۴-۳-۲ تحلیل عاملی تاییدی متغیر رهبری تحول آفرین.. ۱۰۹

۴-۳-۳ تحلیل عاملی تاییدی متغیر کارایی هزینه. ۱۱۴

۴-۳-۴ تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارائه انعطاف پذیر خدمات… ۱۱۷

۴-۳-۵ تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارائه خدمات با کیفیت… ۱۲۰

۴-۳-۶ تحلیل عاملی تاییدی متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات… ۱۲۲

۴-۳-۷ تحلیل عاملی تاییدی متغیر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۲۴

۴-۳-۸ تحلیل عاملی تأییدی کل.. ۱۲۵

۴-۴ آزمون فرضیات تحقیق.. ۱۳۲

۴-۴-۱ تعیین تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۲

۴-۴-۲ تعیین تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۳

۴-۴-۳ تعیین تاثیر مثبت و معنادار ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۴

۴-۴-۴ تعیین تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۵

۴-۴-۵ تعیین تاثیر مثبت و معنادار زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۵

۴-۵ مقایسه نتایج تجزیه و تحلیل داده ها برای دو شرکت همراه اول و ایرانسل به صورت توصیفی.. ۱۳۶

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه. ۱۴۱

۵-۲ نتایج آزمون فرضیات پژوهش…. ۱۴۲

۵-۲-۱ تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۴۵

۵-۲-۲ تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۴۶

۵-۲-۳ تاثیر مثبت و معنادار ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۴۸

۵-۲-۴ تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۴۹

۵-۲-۵ تاثیر مثبت و معنادار زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۵۱

۵-۳ مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی.. ۱۵۳

۵-۳-۱ مقایسه نتیجه فرضیه «رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» با تحقیقات قبلی.. ۱۵۳

۵-۳-۲ مقایسه نتیجه فرضیه «کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.»  با تحقیقات قبلی.. ۱۵۳

۵-۳-۳ مقایسه نتیجه فرضیه «ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.»  با تحقیقات قبلی   ۱۵۴

۵-۳-۴ مقایسه نتیجه فرضیه «ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.»  با تحقیقات قبلی   ۱۵۵

۵-۳-۵ مقایسه نتیجه فرضیه «زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.»  با تحقیقات قبلی   ۱۵۷

۵-۴ پیشنهادات کاربردی تحقیق.. ۱۵۷

۵-۴-۱ پیشنهادات کاربردی براساس فرضیات تحقیق.. ۱۵۷

۵-۴-۱-۱ پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه « رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. » ۱۵۸

۵-۴-۱-۲ پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه «کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» ۱۵۹

۵-۴-۱-۳ پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه «ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» ۱۶۱

۵-۴-۱-۴ پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه «ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» ۱۶۲

۵-۴-۱-۵ پیشنهادات کاربردی مبتنی بر فرضیه «زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد.» ۱۶۳

۵-۴-۲ پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۱۶۳

۵-۵ محدودیت های تحقیق.. ۱۶۴

۵-۶ جمع بندی.. ۱۶۵

فهرست منابع و ماخذ

الف) فهرست منابع فارسی.. ۱۶۹

ب) فهرست منابع لاتین.. ۱۸۲

پیوست ها

پیوست الف: پرسش نامه. ۱۹۲

پیوست ب: خروجی نرم افزار. ۱۹۵

 

 

                                                           فهرست جداول

عنوان جدول                                                                                                                        صفحه

جدول ۳-۱ : متغیرهای تحقیق.. ۷۲

جدول ۳-۲ : عامل ها و سنجه های پرسشنامه. ۸۰

جدول ۳-۳: آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق و کل مقیاس…. ۸۱

جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت… ۹۳

جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات… ۹۴

جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی مربوط به سن.. ۹۵

جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی مربوط به مشتری خدمات… ۹۷

جدول ۴-۵ : شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق.. ۹۸

جدول ۴-۶ : نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. ۱۰۱

جدول ۴-۷ : آزمون KMO و بارتلت… ۱۰۳

جدول ۴-۸ : ضریب همبستگی (کل داده های حاصل از پاسخ های تمامی پاسخ دهندگان به پرسش نامه) ۱۰۵

جدول ۴-۹ : ضریب همبستگی (شرکت همراه اول) ۱۰۷

جدول ۴-۱۰ : ضریب همبستگی (شرکت ایرانسل) ۱۰۸

جدول ۴-۱۱ : معنی داری بارهای عاملی متغیر رهبری تحول آفرین.. ۱۱۱

جدول ۴- ۱۲ : شاخص های برازش متغیر مکنون رهبری تحول آفرین.. ۱۱۲

جدول ۴-۱۳ : معنی داری بارهای عاملی مدل اصلاحی متغیر رهبری تحول آفرین.. ۱۱۳

جدول ۴- ۱۴ : شاخص های برازش مدل اصلاحی متغیر مکنون رهبری تحول آفرین.. ۱۱۴

جدول ۴-۱۵ : معنی داری بارهای عاملی متغیر کارایی هزینه. ۱۱۵

جدول ۴- ۱۶ : آماره کای اسکوئر متغیر مکنون کارایی هزینه. ۱۱۶

جدول ۴-۱۷ : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی متغیر کارایی هزینه. ۱۱۶

جدول ۴-۱۸ : معنی داری بارهای عاملی متغیر مکنون ارائه انعطاف پذیر خدمات… ۱۱۸

جدول ۴- ۱۹ : شاخص های برازش متغیر مکنون ارائه انعطاف پذیر خدمات… ۱۱۹

جدول ۴-۲۰: معنی داری بارهای عاملی متغیر مکنون ارائه خدمات با کیفیت… ۱۲۱

جدول ۴-۲۱ : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی متغیر ارائه خدمات با کیفیت… ۱۲۱

جدول ۴- ۲۲ : آماره کای اسکوئر متغیر مکنون ارائه خدمات با کیفیت… ۱۲۲

جدول ۴-۲۳: معنی داری بارهای عاملی متغیر مکنون زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات… ۱۲۳

جدول ۴-۲۴ : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی متغیر زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات… ۱۲۳

جدول ۴- ۲۵ : آماره کای اسکوئر متغیر مکنون زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات… ۱۲۳

جدول ۴-۲۶: معنی داری بارهای عاملی متغیر مکنون بهبود مزیت رقابتی.. ۱۲۴

جدول ۴-۲۷ : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی متغیر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۲۵

جدول ۴- ۲۸ : آماره کای اسکوئر متغیر مکنون بهبود مزیت رقابتی.. ۱۲۵

جدول ۴-۲۹: معنی داری بارهای عاملی مدل کلی تحقیق.. ۱۲۸

جدول۴-۳۰ : بارهای عاملی مدل تحقیق.. ۱۳۰

جدول ۴-۳۱ : محاسبه درجه آزادی مدل تاییدی کلی تحقیق.. ۱۳۱

جدول ۴- ۳۲ : آماره کای اسکوئر مدل کلی تحقیق.. ۱۳۱

جدول ۴-۳۳ : آزمون تاثیر مثبت و معنادار رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۲

جدول ۴-۳۴ : آزمون تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۳

جدول ۴-۳۵ : آزمون تاثیر مثبت و معنادار ارائه انعطاف پذیر خدمات بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۴

جدول ۴-۳۶ : آزمون تاثیر مثبت و معنادار ارائه خدمات با کیفیت بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۵

جدول ۴-۳۷ : آزمون تاثیر مثبت و معنادار زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی.. ۱۳۶

جدول ۴-۳۸ : نتایج آزمون فرضیات برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل.. ۱۳۷

جدول ۵-۱ : نتایج آزمون فرضیات تحقیق.. ۱۴۴

جدول ۵-۲: نتایج آزمون فرضیات برای هریک از دو شرکت همراه اول و ایرانسل.. ۱۴۴

 

 

                                                      فهرست نمودارها

عنوان نمودار                                                                                                                      صفحه

نمودار ۴-۱ : فراوانی مربوط به جنسیت… ۹۴

نمودار ۴-۲ : فراوانی مربوط به تحصیلات… ۹۵

نمودار ۴-۳ : فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. ۹۶

نمودار ۴-۴ : فراوانی مربوط به مشتری خدمات… ۹۷

نمودار ۴-۵ : مدل تحلیل عاملی تاییدی رهبری تحول آفرین با ضرایب غیر استاندارد. ۱۰۹

نمودار ۴-۶ : مدل تحلیل عاملی تاییدی رهبری تحول آفرین با ضرایب استاندارد. ۱۱۰

نمودار ۴-۷ : مدل اصلاحی تحلیل عاملی تاییدی رهبری تحول آفرین با ضرایب استاندارد. ۱۱۳

نمودار ۴-۸ : مدل تحلیل عاملی تاییدی کارایی هزینه با ضرایب غیراستاندارد. ۱۱۴

نمودار ۴-۹ : مدل تحلیل عاملی تاییدی کارایی هزینه با ضرایب استاندارد. ۱۱۵

نمودار ۴-۱۰ : مدل تحلیل عاملی تاییدی ارائه انعطاف پذیر خدمات با ضرایب غیراستاندارد. ۱۱۷

نمودار ۴-۱۱ : مدل تحلیل عاملی تاییدی ارائه انعطاف پذیر خدمات با ضرایب استاندارد. ۱۱۷

نمودار ۴-۱۲ : مدل تحلیل عاملی تاییدی ارائه خدمات با کیفیت با ضرایب غیراستاندارد. ۱۲۰

نمودار ۴-۱۳ : مدل تحلیل عاملی تاییدی ارائه خدمات با کیفیت با ضرایب استاندارد. ۱۲۰

نمودار ۴-۱۴ : مدل تحلیل عاملی تاییدی زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات با ضرایب غیراستاندارد. ۱۲۲

نمودار ۴-۱۵ : مدل تحلیل عاملی تاییدی زمان (موقعیت) مناسب ارائه خدمات با ضرایب استاندارد. ۱۲۲

نمودار ۴-۱۶ : مدل تحلیل عاملی تاییدی بهبود مزیت رقابتی با ضرایب غیراستاندارد. ۱۲۴

نمودار ۴-۱۷ : مدل تحلیل عاملی تاییدی بهبود مزیت رقابتی با ضرایب استاندارد. ۱۲۴

نمودار ۴-۱۸ : مدل تحلیل عاملی تاییدی کل با ضرایب غیر استاندارد. ۱۲۶

نمودار ۴-۱۹ : مدل تحلیل عاملی تاییدی کل با ضرایب استاندارد. ۱۲۷

 

 

                                                     فهرست شکل ها

عنوان شکل                                                                                                                    صفحه

شکل ۱-۱ : مدل مفهومی تحقیق.. ۱۰

                                                                           

 

 

 

 

عنوان : تأثیر رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول در مقایسه با شرکت ایرانسل

نگارنده : سهند اسدی

چکیده

محیط پیرامون سازمان ها پویاتر از قبل شده وسازمان ها برای رسیدن به موفقیت ضروری است به سمت تحول حرکت نمایند. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط متلاطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان وتوسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه های اخلاقی در آن یک هنجار رفتاری تلقی شده سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد. عنوان پژوهش حاضر”تاثیر رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول در مقایسه با شرکت ایرانسل” است.علاوه بر این، تاثیر مثبت و معنادار کارایی هزینه، ارائه انعطاف پذیر خدمات، ارائه خدمات با کیفیت، زمان مناسب ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی مورد آزمون قرار خواهد گرفت. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد.جامعه آماری از مدیران و مسئولان و مشتریان شرکت های ذکر شده تشکیل شده بود.روش مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات از مشتریان، روش نمونه گیری تصادفی ساده است.درنتیجه حجم نمونه بدست آمده برای مشتریان، ۱۷۱ نفر می باشد.روش مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات از مدیران و مسئولان دو شرکت با توجه به محدود بودن تعداد آنها، سرشماری می باشد.در مجموع تعداد ۲۵۰ پرسش نامه برای کفایت گردآوری شد. ضریب پایایی کلی برای پرسشنامه مقدار ۸۸۴/۰ به دست آمد که نشان از پایا بودن ابزار تحقیق دارد.  برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS Grapic استفاده کردیم و پس از انجام تحلیل عاملی برای هر متغیر مکنون به بررسی معنی داری بارهای عاملی پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین بر بهبود مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که کارایی هزینه تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد، نتایج نشان داد ارائه انعطاف پذیر خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد ، نتایج نشان داد ارائه با کیفیت خدمات تاثیر مثبت و معناداری بر بهبود مزیت رقابتی دارد . تاثیر متغیر موقعیت (زمان) ارائه خدمات بر بهبود مزیت رقابتی باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده، معنادار شناخته نشد.

کلمات کلیدی : رهبری تحول آفرین، بهبود مزیت رقابتی، کارایی هزینه، ارائه انعطاف پذیر خدمات، ارائه خدمات با کیفیت، زمان مناسب ارائه خدمات.

 

 

 

 

        فصل اول       کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱مقدمه

رقابت پذیری فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از این طریق بهتر از دیگری عمل کرده، از وی پیشی گیرد. کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش ها ی اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است(زرآبادی پور و دیگران، ۱۳۸۴).

مزیت رقابتی[۱] را می توان ارزشی دانست که شرکت برای مشتری فراهم می کند و مشتری به دلیل این ارزش آفرینی به شرکت وفادار می ماند. در واقع ارزش آفرینی شرکت برای مشتری سبب می شود مشتری از بین رقبا شرکتی را انتخاب کند که ارزش بیشتری برای او فراهم کرده است (رمضانیان و دیگران، ۱۳۹۳).

برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان سازمان باید هم به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد ( سدری و لیز[۲]، ۲۰۰۱).

تاکید بر مدیریت و رهبری توجه اکثر سازمان های خواهان تحول را به خود جلب نموده است. نقش موثر مدیران و رهبران در تغییر و تحولات بنیادی در سازمان انکار ناپذیر است.رهبران از طریق یک فرآیند نفوذ اجتماعی، فرهنگ سازی نموده و با اثرگذاری بر کارکنان، آنان را به سمت تحقق اهداف متعالی و کسب مزایای رقابتی در اقتصاد دانش محور هدایت می کنند (خیراندیش و کاملی، ۱۳۹۰).

از آنجا که موفقیت هر سازمانی منوط به هدایت ورهبری همگام با پویایی وانعطاف پذیری سازمانی است و ازسویی دیگر بالا بودن سطح انتظارات وتوقعات مشتریان سازمانها وتغییرات شتابنده،نقش رهبران تحول آفرین درسازمانها را از موقعیت ممتازی برخوردار کرده است (عربیون و دیگران، ۱۳۹۲).

در این پایان نامه سعی می کنیم تا با استفاده از بررسی ادبیات تحقیق و معرفی سبک” رهبری تحول آفرین[۳]” به شناخت تاثیر مثبت و معنادار آن بر بهبود مزیت رقابتی بپردازیم. در همین راستا در این فصل به بیان کلیات تحقیق می پردازیم. پس از بیان مقدمه به مساله اساسی تحقیق می پردازیم و اهمیت موضوع تحقیق را بیان می کنیم . در ادامه مطالب به اهداف و فرضیات تحقیق اشاره می کنیم و نحوه تاثیر متغیرهای تحقیق بر متغیر وابسته را با استفاده از یک مدل مفهومی ترسیم خواهیم کرد.

۱-۲ بیان مسأله اساسی تحقیق

تحولات فن آوری، تغییر در نیازهای مشتریان و جهانی شدن سه عامل اصلی پویایی در محیط هستند که امروزه سازمانها را برای دستیابی به آرمانها و اهداف استراتژیک خود به جنب و جوش و تکافو واداشته است. کاربست فن آوری جدید برای پیشبرد فعالیتها و عملیات سازمان در دنیای تجارت جهانی و رقابت بین المللی و تامین خواسته های مشتریان و توجه به ارزشهای مورد انتظار آنها امری مسلم و اجتناب ناپذیر است. چرا که حداکثر کردن ثروت سهامداران و در ادبیات جدید، خلق ارزش برای صاحبان سهام در گرو ایجاد ارزش برای خریداران کالا و دریافت کنندگان خدمات است . به واقع می توان گفت که مشتریان صاحبان اصلی حرکت و حیات یک بنگاه انتفاعی را تشکیل می دهد. بنابراین با آغاز دوره جدید در تجارت داخلی و با گسترش آن در سطح جهانی، شرکتی برنده مسابقه است که تداوم فعالیت سازمان را در سه مؤلفه مثلث بقا یعنی بهای تمام شده، کیفیت و زمان، با هدف ایجاد ارزش برای مشتریان جستجو نماید . و با مدیریت اقتضایی حداقل در یکی از آنها به یک مزیت رقابتی دست یابد (گرگانلی دوجی و فاضلی، ۱۳۸۸).

در شرایط امروزی که سازمان ها با محیط رقابتی جهانی مواجهند، همواره نیاز به تغییرات ریشه ای و خلاقیت های کاری احساس می شود . نیروی رقابتی جهانی، سازمان های امروزی را مجبور می کند که بعد از ده ها سال ادامه روش ها و رویه های کاری ثابت خود، روش های کاری جدیدی را در پیش گیرند، به گونه ای که دیگر، سازمانها دارای ثبات کاری نبوده و از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و برای این که از قافله عقب نیافتند، اکثر این سازمان ها از مهارت های مدیریتی تغییر بهره می گیرند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در درون سازمان دارند (جیجسل[۴] و دیگران، ۲۰۰۳).

خلاقیت

سازمان ها باید به گونه ای باشند که سریعاً در مقابل تهدیدات محیطی و بهره گیری از فرصت های موجود از خود واکنش نشان داده و به عبارتی از ساختار و تشکیلات چابکی برخوردار باشند . این امر مستلزم ایجاد تغییرات سریع و بنیادی در سازمان ها می باشد. از طرفی دیگر باید محیط داخلی سازمان به گونه ای باشد که کارکنان از علت و روند اجرای تغییرات آگاهی کاملی داشته باشند تا از انگیزه  کافی برخوردار گردند . در چنین اوضاعی نقش رهبران تحول آفرین پُررنگ تر خواهد شد (امیرکبیری و دیگران، ۱۳۸۵).

با توجه به رقابت بالا میان اپراتورهای تلفن همراه و هزینه‏هایی که در به کارگیری روش‏های جذب مشتری به صورت آشکار و غیرآشکار بر شرکت تحمیل می‏شود، لزوم توجه به کسب و بهبود مزیت رقابتی با توجه به شرایط خاص اپراتورها، برای آنها ضروری می‏باشد. هدف اصلی این تحقیق نیز شناخت تأثیر مثبت و معنادار رهبری تحول‏ آفرین بر بهبود مزیت رقابتی می‏باشد.

در این تحقیق تلاش خواهد شد تا با به کارگیری تئوری‏ها و ادبیات موجود به دنبال پاسخ به این سئوال باشیم که رهبران تحول‏آفرین می‏توانند قدرت رقابت‏پذیری سازمان خود را افزایش دهند؟

 

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

توسعه های اخیر در نظریه های رهبری، از نظریه های رهبری کاریزماتیک[۵] که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض می کرد و پیروان را وابسته به رهبری می دانست به سمت تئوری های نئوکاریزماتیک و رهبری تحول آفرین که به توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه می کنند، انتقال یافته است (عابدی جعفری و آغاز، ۱۳۸۷).

تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه‏گیری منابع و دارایی‏های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش‏آفرینی ناشی از دارایی‏های نامشهود داده است. در اواسط قرن ۲۰ اقتصاد دانان مالی تلاش کردند تا  توجه شرکت‏ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی‏ها، امتیازات و منابع غیرمادی منحصر به‏ فرد و متمایزی از سایر سازمان‏ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت‏های سازمانی و دارایی‏های برون ترازنامه‏ای شناسایی و اندازه‏گیری شوند (سیسارامان و دیگران[۶]، ۲۰۰۲).

قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمان ها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمان ها در پی یافتن پاسخ هایی برای این پویایی ها باشند برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است. سازمان ها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون به پرهیز می کند. بدین جهت است که بحث مدیریت تغییر در سازمان ها اهمیتی بیش از پیش یافته است. در این رابطه موضوع رهبری و به عبارتی دیگر رهبری تغییر نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کند. اهمیت رهبری در فرایند مدیریت تغییر به این دلیل است که تغییر مستلزم ایجاد و نهادینه سازی سیستم ها و رونده ای جدیدی است و این امر بدون رهبری موثر امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین مدیریت تغییر و پیاده سازی آن وابسته به رهبری می باشد. در حقیقت، جریانی گسترده از تغییرات و تحولات از اواخر قرن بیستم آغاز شده است که پایه های پارادایم های سنتی و نیوتنی را در همه حوزه ها و به ویژه در اقتصاد، مدیریت و کسب و کار به شدت سست کرده است. در پارادایم های جدید به جای تأکید بر مدل سنتی فرماندهی و کنترل بر استفاده از تیم های کاری مشارکتی، یادگیری مستمر، خود کنترلی، تحول آفرینی، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی، و غیره تأکید می شود. مفاهیمی همچون رهبری تحول آفرین نیز در راستای همین حرکت به سمت پارادایم های منعطف تر در سال های اخیر مطرح شده است.در واقع، سازمان های امروزی نمی توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می توانند تردیدها، نوسانات و بی ثباتی ها را به فرصت هایی برای آموختن، تطابق و هم خوانی مطلوب تبدیل کنند.جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود.بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود (ضیائی و نرگسیان، ۱۳۸۹).
نوسانات

شرکت های همراه اول و ایرانسل نیز از این قاعده مستثنی نیستند. با این مقدمه می‏توان ادعا کرد که به کارگیری و استفاده از شیوه‏های جدید مدیریتی در این تحقیق با تأکید بر رهبری تحول‏آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت‏ها می‏تواند سیاست گذاران را در تدوین استراتژی‏های توسعه سازمانی و تکنولوژیکی پویا یاری کند.