بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در آزمون‌های …

بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استاندارد‌های طراحی سوال در آزمون‌های …

آنچه مسلم است، تا زمانی که جامعه ی آموزشی در لزوم به روز شدن و تغییر شیوه ها ی گذشته آموزش و پرورش و همچنین ابداع و کاربرد خلاقانه و بومی شده شیوه های نوین آن احساس نیاز نکند و تغییر واصلاحات را لازمه و اولویت جامعه پویا، سازنده و موفق نداند، سیستم محافظه کاری چون نظام آموزش و پرورش متمرکز کشور ایران، قادر به تربیت و درونی سازی خلاقیت، تفکر، که از آرمان های والای آموزش و پرورش هر جامعه ای است، نخواهد بود. در این صورت همچنان رسالت آموزش و پرورش تربیت جامعه ای ناآگاه، با اندیشه های قالبی و جهان سومی خواهد ماند.

آنچه امروز بیش از پیش به عنوان برون داد آموزشی حایز اهمیت است، فراگیری خلاق و متفکر است. گالوپ (1995) در یک نظر سنجی از معلمان به این نتیجه رسید که آنان از 25 هدف تربیتی، پرورش تفکر را به عنوان هدف تعلیم و تربیت انتخاب کرده اند. همچنین انجمن نظارت و برنامه ریزی درسی ضمن یک نظرسنجی از اعضای خود که چه انتظاراتی از فعالیت های تربیتی دارند به این نتیجه رسیده است که 82 درصد از آنان در پاسخ خود، آموزش تفکر را به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های تربیتی اشاره کرده اند.

حال آنکه نتایج تحقیقات انجام شده در ایران مبین آن است که نظام آموزشی ایران روش های سنتی به ویژه حفظ کردن، تکرار سخنان معلمان را مورد توجه قرار داده و ارزشیابی هایی که در مدارس رایج است، بیشتر مبتنی بر اندازه گیری سطوح پایین تر یادگیری دانش آموزان بوده  و به این امر منتج می شود که دانش آموزان جهت موفقیت در ارزشیابی ها به محفوظات و نه به تفکر خلاق و انتقادی توجه داشته باشند. دانش آموزان از تعبیر و تفسیر مقدماتی آنچه خوانده اند راضی هستند اما از تقاضای تحلیل و دفاع از دیدگاه خود دچار حیرت می شوند. اغلب پاسخ های آنها درباره تحلیل محتوا و قضاوت دیدگاه ها مایوس کننده است و مهارت اندکی در زمینه روش حل مساله و تفکر انتقادی از خود نشان می دهند و موفقیت خود را در گرو ارتقا به پایه های بالاتر می دانند(حسین زاده 1379، زنجانی 1367، دزفولی و هومن 1373، کیامنش 1371).

از آنجا که خلاقیت و تفکر دانش آموزان و معلمان، راکد مدیریت محافظه کارانه است، دست معلم و دانش آموز در تمام مراحل آموزش بسته و محدود به دستور العمل ها و منابع در دسترس می باشد، تنها می توان اظهار داشت معلمان با در نظر گرفتن تلاش دانش آموزان در طی زمان و نگرش ایشان در جریان آموزش، تا حدی سعی در نشان دادن اهمیت چیزی بیشتر از نمرات ساده کلاسی و آزمون های مداد- کاغذی در دیدگاه خود به دانش آموز هستند. این مساله با یافته بروکهارت (1991) که در آن ادعا کرده بود نمره گذاری اغلب بر اساس ترکیبی از نگرش، تلاش و پیشرفت تحصیلی انجام می شود، همسو است. استیگینز و همکاران دریافتند که معلمان انگیزه شاگردان را ارزش گذاری می کنند. همچنین گولیکسن (1985) دریافت که معلمان اطلاعات غیر از آزمون، مثل بحث کلاسی و رفتار دانش آموز را بیش از نتایج آزمون برای درجه بندی انها به کار می گیرند.

آنچه در این میان می تواند در فهم معضل بیان شده راهنما باشد نکته سنجی در تمام عناصر آموزشی و کشف کمبود ها و کاستی های موجود در نظام آموزشی است، چرا که تا زمانی که نقص ها فهم نشود، کاربرد روش های نوین در هر بخشی از آموزش به دلیل عدم همراهی سایر عناصر و نامانوس بودن نظریه های نوین آموزشی برای تمام دست اندرکاران آموزشی و اجرای ناقص آن نظریه ها، بی تاثیر و ناکام خواهد ماند.

در میان عناصر آموزشی، ارزشیابی به دلیل ارایه بازخورد در خصوص تمام مراحل طراحی و اجرای آموزش در جهت فهم کاستی ها در تصمیم گیری ها و اجرا از اهمیت والایی برخوردار است. ارزشیابی به عنوان عامل کنترل کننده تمام عناصر تعلیم و تربیت (هدف ها، برنامه ها، روش ها) و همچنین به عنوان روشی برای شناخت و هدایت تحصیلی دانش آموزان  مهم ترین رکن آموزش به شمار می رود.

باید اظهار داشت استفاده از روش های نوین تدریس، وسایل و فناوری های نوین آموزشی و روانشناسی دانش آموز تا زمانی که معلمان و طراحان آموزشی، روش ها و نظریه های نوین ارزشیابی  را در سطح دانش، فهم، به کاربستن، تحلیل و ترکیب و چه بسا حیطه عاطفی فهم نکنند، سنجش دانش آموزان در سطوح بالای شناختی و عاطفی، حتی اگر اتفاق هم بیافتد بی تاثیر خواهد بود. چنان که صاحب نظران تربیتی معتقدند که فقر تفکر دانش آموزان نتیجه حاکمیت روش های سنتی تدریس و ارزشیابی در مدارس است(گودلد، 1981).  بنابراین پژوهش حاضر بر آنست تا به وضوح نقص فهم در نظریه ها و رویکرد های ارزشیابی را بازنمایی کرده تا برداشت ساده از یافته های علمی، به خصوص در زمینه مهمی چون ارزشیابی در آموزش و پرورش، را سرلوحه تجربه و فعالیت خود قرار ندهند.

1-2-   بیان مساله

آنچه که در حال حاضر مورد توجه دست اندرکاران آموزشی از جمله، معلمان، مدیران، طراحان و ارزشیابان است لزوم اعتلای کیفیت آموزشی و بهبود سطح دستیابی به اهداف برنامه درسی آشکار و پنهان است. به عبارت دیگر ارزشیابی باید در انعکاس میزان موفقیت واقعی دانش آموزان از اعتبار بالایی برخوردار باشد. در ضمن بستر سازی در جهت نیل به اهداف مطروحه در سیستم آموزشی که البته مهمترین هدف آموزش و پرورش محسوب می شود، دستیابی به ابزارهای خلاق در جهت رفع نواقص و ابهام های موجود در فرآیند پویای یاددهی-یادگیری از اهم فعالیت های آموزش و پرورش است.

در گذشته های دور ارزشیابی به ویژه ارزشیابی آموزشی به شکل رسمی و برنامه ریزی شده و بر اساس روش ها و الگوهای مشخص صورت می گرفته، اما بدیهی به نظر می رسد اینگونه پنداشته شود که این عمل حتی به صورت غیررسمی و غیر علمی به وقوع می پیوسته، زیرا کند و کاو برای پی بردن به میزان اثر بخشی و تاثیر برنامه و تلاش در جهت بهبود آن از طریق تغییر روش ها و شرایط در هر زمان مسأله ای قابل پذیرش می نماید و اگر چنین نبود هیچ گاه پیشرفتی در زمینه های مختلف صورت نمی گرفت (زنگنه، 1391).

اگر تعلیم و تربیت سنتی و ایستای گذشته مورد بررسی قرارگیرد مشاهده می گردد چیزی جز انتقال دانش و معلومات و انباشتن ذهن فراگیران نبوده است و تصور می شود دانش آموزان با توشه ای از دانش که در طول چند سال آموخته اند می توانند وارد میدان زندگی و مصاف با مسائل و مشکلات آن گردند (منسوب بصیری، 1371).

امروزه بر اثر پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی و دگرگون شدن مفهوم آموزش و پرورش، نقش امتحان نیز تغییر یافته است و به عامل کشف کننده و شناساننده توانایی ها و استعدادهای دانش آموزان و آماده سازی آنان برای شرکت در فعالیت های سازنده ی جوامع پویای انسانی تبدیل شده است (دفتر آموزش متوسطه نظری، 1391-1390).

بر اساس نظریه های جدید آموزشی معلم نه تنها در پایان دوره آموزش بلکه در سراسر جریان آموزش باید میزان یادگیری فراگیران را ارزشیابی کند، این کار در جهت فهم هرچه بهتر توفیق و شکست یادگیرندگان در نیل به بازده یادگیری و آگاهی از نقاط قوت و ضعف فعالیت های آموزشی خود ایشان بسیار کارا است (گرونلند و لین، 1356).

با توجه به زوایای مختلف اهمیت جایگاه ارزشیابی در سیستم پویای آموزش و پرورش می توان چنین اظهار داشت که ارزشیابی متاثر از عوامل و عناصر تاثیرگذار متعددی است که از آن جمله به موثرترین آنها از جمله محتوای آموزشی، بازده های یادگیری و یا به عبارتی دیگر سطوح متعدد اهداف یادگیری و استانداردها و معیارهای طراحی سوال اشاره کرد، چنانکه علی اکبر سیف (1387 :140)، در خصوص اهمیت توجه به ارتباط هدف و محتوا معتقد است:«یک آزمون خوب پیشرفت تحصیلی آزمونی است که به بهترین شکل منعکس کننده تمامی هدف های آموزشی و همه محتوای برنامه درسی باشد».

در لزوم اهمیت توجه به این 3 عنصر مطرح شده در ایفای نقش هرچه بهتر ارزشیابی در فرآیند آموزش، می توان گفت طراحی سوالات امتحانی باید منطبق با رویکرد آموزشی تغییر کند. به عبارت دیگر سوالات امتحانی باید به گونه ای باشد تا دانش آموزان در حل آن از تجربه های شخصی که در کلاس به دست آورده استفاده کند، همچنین از ملاک های فنی و زیبایی شناختی در طراحی سوال های آزمون نیز نباید غافل بود.

شاید مهمترین ویژگی یک آزمون خوب به نظر دانش آموزان، منصفانه بودن آزمون باشد. به عبارت دیگر آزمون باید بر اساس اهداف آموزشی، یعنی آنچه دانش آموزان باید یاد بگیرند باشد (کدیور، 1390).

چنانچه اگر ارزشیابی بر اساس اصول و موازین علمی صورت گیرد، آن را می توان مهمترین رکن آموزش و پرورش و موثرترین عامل بهبود یادگیری دانش آموزان در جهت مقاصد تعلیم و تریبت جامعه دانست.

این پژوهش برآن است تا با بررسی 3 پدیده تنوع سطح یادگیری (اهداف آموزشی)، حجم محتوای آموزشی و استانداردهای طراحی سوال شامل ملاک های فنی و زیبایی شناختی در آزمون های مرحله ای و پایانی به بررسی و بیان میزان دانش، توجه و گرایش معلمان به کاربست نظریه های سنجش و ارزشیابی و آگاهی از اهمیت این پدیده ها تاثیرگذار بر موفقیت طراحی آزمون اشاره کند. همچنین برآن ست تا بر نقش یاری گر ارزشیابی در بازنمایی میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان، نواقص فعالیت های آموزشی معلمان و اصلاح آن در سطوح خرد و کلان تاکید کند.

1-3-   ضرورت انجام تحقیق

در نقش به سزای ضرورت ارزشیابی در فرآیند آموزشی می توان چنین اظهار داشت که ارزشیابی ویژگی پویایی را به فرآیند آموزش افزوده و روند اصلاح فرآیند مذکور را تسهیل می کند. در نظام آموزش و پرورش ایران، امتحان و ارزشیابی تنها وسیله ای است که برای پی بردن به میزان موفقیت درسی دانش آموز به عمل می آید (کیامنش، 1373 :7).

دانش آموزان ما همگی با دلهره و اضطراب، وقت و زندگی و دار و ندار خود را برای شرکت در انواع کلاس ها و مسابقه ها و به عبارتی ماراتون های سنجش و کسب هرچه بیشتر دانش نظری لازم جهت عبور موفقیت آمیز از موانع آزمون های گوناگون صرف می کنند. چه بسا که اینگونه اضطراب ها و هیجان ها در سنین کودکی و نوجوانی زمینه ساز پیدایش اختلالات رفتاری و روانی در بخش قابل توجهی از مراحل بعدی زندگی شوند (خلخالی، 1381).

در گذشته امتحان وسیله ای بود که منحصراً برای غربال کردن دانش آموزان در پایان هریک از مقاطع تحصیلی و انتخاب مستعدترین افراد برای ورود به مراحل بالاتر به کار می رفت. بدین ترتیب ارزشیابی به عنوان عامل مهم و حاکم بر سرنوشت آینده دانش آموزان به شمار می آمد، چون این نوع ارزشیابی ها با روش های نارسا و بدون توجه به موازین علمی و در جهت هدف یک بعدی انجام می گرفت، احتمالا بر بسیاری از افراد مستعد به ناحق برچسب کم استعدادی و ناشایستگی زده می شد ولی امروزه بر اثر پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی و یافته های جدید روانشناسی و تعلیم و تربیت، مفهوم آموزش و پرورش به کلی دگرگون شده و دامنه گسترش آنها نیز افزایش یافته است، تا آنجا که متوجه بررسی برنامه ها، طرح های آموزشی و کل سیستم آموزش و پرورش گردیده، زیرا در نتیجه ارزشیابی می توان دریافت که برنامه های تحصیلی از چه جهت و جنبه هایی مؤثر هستند و از چه جنبه هایی به علت ضعف و نارسایی به اصلاح، تکمیل و تغییر احتیاج دارند. بسیاری از صاحب نظران تعلیم و تربیت، امتحان و ارزشیابی را جزء جدایی ناپذیر آموزش و پرورش می دانند و تدوین صحیح هر ماده درسی را بدون توجه به ارزشیابی درست و اصولی آن امکان پذیر نمی دانند (ابراهیمی، 1373).

ارزشیابی با مقاصد مختلف و به صور گوناگون و به طور مستمر همراه با آموزش و پرورش دانش آموزان انجام می گیرد که اگر بر اساس رعایت اصول و موازین علمی صورت پذیرد، می توان آن را یکی از مؤثرترین عوامل برای بهبود کیفیت یادگیری دانش آموزان در جهت هدف های تعلیم و تربیت به حساب آورد.

بسیاری از معلمان تصور می کنند که ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان تنها به منظور ارتقاء ایشان صورت می گیرد، در حالی که هدف ارزشیابی به مراتب گسترده تر و مهمتر از چنین مفهومی است. ارزشیابی از یک سو باید وسیله تشخیص باشد؛ یعنی از جهاتی قادر باشد از میزان فعالیت های دانش آموزان در طول یادگیری و از میزان آموخته ها، پیشرفت و عقب ماندگی آنان اطلاعاتی معتبر به دست دهد، و نیز بتواند آگاهی های لازم را از قدرت و ضعف روش تدریس معلم، ارزشمند و صریح بودن هدف های آموزشی و اعتبار محتوا در اختیار بگذارد و از سوی دیگر ارزشیابی باید وسیله پیش بینی باشد؛ یعنی نشان دهد که دانش آموزان در چه زمینه ای قادر هستند موفقیت بیشتری کسب کنند و در چه جنبه هایی توان پیشرفت ندارند، از این رو معلمان و مسئولان آموزش و پرورش باید بدانند چرا ارزشیابی می کنند (شعبانی، 1389).

درست است که معلمان فعالیت مربوط به ارزشیابی را مهمترین کار تدریس و یادگیری تلقی می کنند اما اکثر آنها یا آموزش کافی در این زمینه ندارند و یا برنامه های آموزشی نظیر درس سنجش و اندازه گیری را مورد استفاده عملی نمی دانند (استیکینز، 1985، به نقل از حسینی، 1385). نتایج تحقیقی که تحت عنوان «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کشورهای سوئد، فرانسه، آلمان، ژاپن، استرالیا، شوروی سابق، انگلستان، ولز، هندوستان و فیلیپین» توسط وزارت آموزش و پرورش (1375) انجام گرفته است، نشان می دهد که موفقیت ارزشیابی مستمر و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سیستم های آموزشی به تعلیم کافی معلمین در امر سنجش آموزشی نیاز دارد.

این امر بیانگر ضرورت انجام پژوهش در زمینه ارزشیابی است، چرا که در نتیجه همین تحقیقات، معلمان، دانش آموزان و چه بسا طراحان برنامه درسی متوجه نقص ها، کاستی ها، ناآگاهی ها و کم توجهی خود در خصوص این عنصر حیاتی برای آموزش و پرورش شده و در جهت کسب دانش، توجه و اصلاح روند ناقص آموزشی خود قدم بردارند.

1-4-   اهداف

1-4-1-        هدف اصلی

بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استانداردهای طراحی سوال در آزمون های مرحله ای و پایانی از دیدگاه معلمان.

1-4-2-        اهداف فرعی

  1. بررسی میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری در آزمون‎ های مرحله ای و پایانی.
  1. بررسی میزان توجه به حجم محتوای آموزشی در آزمون‎ های مرحله ای و پایانی.
  1. بررسی میزان توجه به استانداردهای طراحی سوال در آزمون‎ های مرحله ای و پایانی.

1-5-   سوال های پژوهش

1-5-1-        سوال اصلی پژوهش

آیا بین میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری، حجم محتوای آموزشی و استانداردهای طراحی سوال ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-5-2-        سوال های فرعی پژوهش

  • آیا میزان توجه به تنوع سطوح یادگیری در آزمون های معلم ساخته مرحله ای و پایانی مناسب است؟
  • آیا میزان توجه به حجم محتوای آموزشی در آزمون های معلم ساخته مرحله ای و پایانی مناسب است؟
  • آیا میزان توجه به استاندارد های طراحی سوال در آزمون های معلم ساخته مرحله ای و پایانی مناسب است؟

1-6-   تعریف های مفهومی

آزمون

وسیله یا روشی نظام دار برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار است (سیف، 1381).

آزمون مرحله ای

این نوع ارزشیابی که به طور مستمر و در پایان هر بخش از مطالب تدریس شده و در طول سال تحصیلی و در دفعات مکرر به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه انجام می گیرد، ارزشیابی مرحله ای یا تکوینی نامیده می شود (شریفی، 1373).

آزمون پایانی

در این آزمون تمامی آموخته های دانش آموزان در طول یک دوره آموزشی تعیین می شود و هدف آن نمره دادن به دانش آموزان و قضاوت درباره ی اثر بخشی کار معلم و برنامه درسی یا مقایسه برنامه های مختلف درسی با یکدیگر است (سیف، 1387).

سطوح یادگیری

طبقه بندی های مختلفی از هدف های آموزشی ارائه شده است که معروفترین آنها طبقه بندی بنیامین بلوم و همکاران اوست. در این طبقه بندی هدف های آموزشی در 3 حیطه ی شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی قرار می گیرند. طبقه بندی اهداف در 3 حیطه به دلیل تاکید بر جنبه های خاص هدف های مختلف است و نه متمایز کردن آنها به صورت طبقات مطلقاً مجزا و نامربروط به هم (شعبانی،  1389).

محتوای آموزشی

عبارت است از دانش سازمان یافته و اندوخته شده، اصطلاحات، اطلاعات، واقعیات، حقایق، قوانین، اصول، روش ها، تعمیم ها، پدیده ها و مسائل مربوط به همان ماده درسی است، بع عبارت دیگر منظور از محتوای برنامه درسی عبارت است از حقایق خاص، عقاید، اصول و مسائل که در یک درس خاص گنجانده می شود (فتحی واجارگاه، 1377).

استاندارد

نمونه، قاعده، اصل، مقیاس، نمونه تصویب شده و هر چیزی که از طرف عموم به عنوان مبنایی برای مقاسه پذیرفته می شود (عمید، 1363).

ملاک های طراحی سوال

ملاک های طراحی سوال، مجموعه معیارهای است که سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش تدوین و تنظیم کرده است و باید در طراحی سوالات امتحانی مورد توجه طراحان قرارگیرد. ملاک های طراحی سوال عبارتند از: استفاده از انواع سوال (تشریحی، کوتاه پاسخ، صحیح-غلط، جور کردنی و چند گزینه ای)، تناسب بارم نمره سوال با اهمیت آنها از نظر هدف آموزش، تنظیم سوال ها بر حسب سطح دشواری یعنی از آسان به مشکل (اداره امتحانات، 1375).

1-7-   تعریف های عملیاتی

آزمون

در این پژوهش آزمون عبارت است از مجموعه سوالات کتبی که با عنوان امتحان چه در قالب مستمر و چه با عنوان نهایی از دانش آموزان گرفته می شود.

آزمون مرحله ای

در این پژوهش آزمون مرحله ای عبارت است از امتحانات کتبی ای که معلم معمولا با پایان تدریس هر موضوع ماده درسی و یا بخشی از آن به منظور بررسی میزان فهم دانش آموزان از موضوع و آگاهی از نواقص آموزشی خود برگزار می کند.

آزمون پایانی

در این پژوهش آزمون مرحله ای عبارت است امتحانات کتبی که با پایان یک ترم تحصیلی از مجموعه آموخته های دانش آموز از موضوعات درسی تدریس شده برگزار می شود و نتیجه آن مبین احراز شرایط ورود به مرحله بالاتر تحصیلی است.

سطوح یادگیری

در این پژوهش، سطوح یادگیری عبارت است از اهداف مورد نظر معلم که درهر سوال امتحان نهفته است و از دانش آموزان انتظار دارد با پاسخ دهی به سوال های مذکور میزان تحقق یا دستیابی به آن را نشان دهند.

محتوای آموزشی

در این پژوهش محتوای آموزشی عبارت است از عناوین اصلی، عناوین فرعی، موضوعات و مطالب طراحی شده در یک ماده درسی است.

 

استاندارد

در این پژوهش منظور از استاندارد، ملاک های تصویب و پذیرفته شده مورد توافق متخصصان ارزشیابی تحصیلی است.

ملاک های طراحی سوال

در این پژوهش ملاک های طراحی سوال، جنبه های فنی و اصول طراحی سوال های آزمون های معلم ساخته می باشد.

1-8-   استفاده كنندگان از نتیجه پایان نامه

مخاطبان اعم از معلمان، طراحان آموزشی، برنامه ریزان درسی و آموزشی، نظریه پردازهای سنجش و ارزشیابی  و چه بسا دانش آموزان از نتایج این پژوهش متاثر و بهره مند خواهند شد. نتایج این پژوهش قدمی نو در جهت لزوم توجهی فراتر از ارزشیابی موضوعی و سوالات تکراری دروس خواهد بود تا معلم در طراحی سوالات آزمون های پیشرفت تحصیلی  مستمر و نهایی  به تمامی عوامل موثر در بهبود نتایج کمی و کیفی آزمون اعم از ملاک ها و معیارهای فنی و زیبایی شناختی طراحی سوال، حجم محتوای موضوع درسی مورد آزمون و اهداف مورد انتظار از تأثیرگذارترین عناصر آموزشی محسوب می شوند.

دانش آموزان نیز از پیامدهای این تحقیقات بی نصیب نخواهند بود چرا که ارزشیابی و قضاوت صحیح فعالیت های ایشان در میزان سلامت روانی آنها بسیار تأثیرگذار بوده و همچنین بر خودپنداری و خودکارآمدی و موفقیت تحصیلی بسیار موثر خواهد بود.

سیستم آموزشی در سطح کلان نیز در نتیجه بررسی هرچه دقیقتر، کاراتر و اصولی تر درونداد و بروندادها و دریافت بازخوردهای منطبق بر واقعیت های آموزشی و پرورشی به ارزیابی کاستی ها و اقدامات اصولی و اثرگذار خود خواهد پرداخت.

در نتیجه می توان اظهار داشت تمام کسانی که به نحوی با سیستم آموزشی در ارتباط هستند از نتایج و پیامدهای اجرای این تحقیقات بی تاثیر و بهره نخواهند بود..

Galhop