پایان نامه با کلید واژگان
exporting)، indirect، یابند.(، استراتژی

پایان نامه با کلید واژگان exporting)، indirect، یابند.(، استراتژی

های تجاری است . یک استراتژی صادراتی روشن در واقع بیانگر مفهوم هدفی است که کارکنان شرکت با در نظر گرفتن آن به هم پیوند می یابند.( شهریاری ۱۳۸۱)
انواع صادرات
الف ) صادرات غیر مستقیم ( indirect exporting)
در صادرات غیر مستقیم شرکت به طور فعال در گیر بازارهای بین المللی نمی شود و محصولات شرکت توسط دیگران به بازار خارجی صادر می

دیدگاهتان را بنویسید