پایان نامه با کلید واژگان ۱H-NMR، درCDCl3، طیف۱H-NMR، ۳۶

No Comments
دانلود پایان نامه

سنتز شده: ۳۰
۳-۳ – بررسی طیفهای۱H-NMR ترکیبات: ۳۲
۳-۳-۱ – طیف ۱H-NMR لیگاند H2Me-Salbn در CDCl3 ۳۲
۳-۳-۲- طیف ۱H-NMR لیگاند H2Me-Saldien در CD3OD ۳۴
۳-۳-۳- طیف۱H-NMR: ترکیب کمپلکس: [Co(Me-Salbn)(Py)2]B(Ph)4 درCDCl3 ۳۵
۳-۳-۴- طیف۱H-NMR تر کیب کمپلکس : [Co(Me-Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4 درCDCl3 ۳۶
۳-۳-۵- طیف۱H-NMR ترکیب

  پایان نامه با کلید واژگان آینده نگری

دیدگاهتان را بنویسید