پایان نامه با کلید واژگان
مکان کنترل

پایان نامه با کلید واژگان مکان کنترل

شود. در واقع زمانی یک شرکت ، صادرکننده غیر مستقیم است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون اینکه به این منظور فعالیت خاصی در بازار خارجی انجام داده باشد . صادرات غیر مستقیم توسط شرکتها بدون سرمایه گذاری مستقیم امکان پذیر است ولی امکان کنترل در بازارهای خارجی محدود است . صادرات غیر مستقیم خود به روشهای زیر قابل تقسیم

دیدگاهتان را بنویسید