پایان نامه با کلید واژگان
فروشد، یادفاتر، ،

پایان نامه با کلید واژگان فروشد، یادفاتر، ،

صورت شرکت محصولات خود را به خریداران داخلی می فروشد و خریداران داخلی همان محصول را به خارج صادر می نمایند . در چنین مواردی شرکتهای خریدار خارجی ، نمایندگان و یادفاتر خرید در کشور فروشنده تاسیس می نمایند و با ارتباط نزدیک با فروشنده به خرید اقدام می نمایند.
۲- فروش از طریق شرکتهای توزیع کننده دیگر . در این روش یک تولید کننده از

دیدگاهتان را بنویسید