پایان نامه با کلید واژگان عنصری:، ۲۷، ۲۹، ۲-۳-۲-

Tubes for DNA amplification by PCR

[Co(Me-Saldien)(Amine)]B(Ph)4 ۲۴
۲-۳-۱- کمپلکس (۱) : [Co(Me-Saldien)(4-MePy)]B(Ph)4 ۲۴
۲-۳-۲- کمپلکس (۲) : [Co(Me-Saldien)(3-MePy)]B(Ph)4 ۲۵
۲-۳-۳- کمپلکس (۳) : [Co(Me-Saldien)(Py)]B(Ph)4 ۲۶
۲-۳-۴- کمپلکس (۴) : [Co(Me-Saldien)(1-MeIm)]B(Ph)4 ۲۷
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری
۳-۱ – آنالیز عنصری: ۲۹
۳-۲ – طیف ارتعاشی ترکیبات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*