پایان نامه با کلید واژگان
شرکت های کوچک

پایان نامه با کلید واژگان شرکت های کوچک

صادراتی این شرکت ها بسیار بیشتر از شرکت هایی بود که بیش از ۲۵۰ کارمند داشتند. از طرفی صادرات کالا، در عین اینکه ضایعات را به حداقل می رساند، بهترین وسیله افزایش سود شرکت های کوچک بشمار می آید. (نشریه اتاق بازرگانی ، ۱۳۷۴)
اولین مرحله شروع صادرات توسط هر شرکت ، سنجش میزان آمادگی آن به منظور انجام صادرات است . بنابراین می بایست

دیدگاهتان را بنویسید