پایان نامه با کلید واژگان
شرکت های کوچک
Businessman working on digital tablet, with panorama city view and raising up graph and arrow, representing business growth

پایان نامه با کلید واژگان شرکت های کوچک

تلاش کرد؟. باید توجه داشت که اندازه یک شرکت هیچ ارتباطی با موفقیت آن در بازاهای خارجی ندارد . سهم صادرات بسیاری از شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگتر از خودشان بیشتر است، که همین امر باعث افزایش سود آنها نیز می شود . برای مثال ، در یکی از بررسی هایی که اخیراً توسط اتحادیه تولید کنندگان کوچک صورت گرفته ، مشخص شد که درآمد

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو