پایان نامه با کلید واژگان
دیاگرامORTEP، (۳-، ، (۱-۶)

پایان نامه با کلید واژگان دیاگرامORTEP، (۳-، ، (۱-۶)

ساختار کوبالامین (حلقه کورین با خط پر نشان داده شده است) ۹
شکل(۱-۴) طِیف جذبی کمپلکس‏های [Co(en)3]+3 و ایزومرهای سیس و ترانس کمپلکس [Co(en)2F2]+ ۱۱
شکل(۱-۵) ۱۵
شکل (۱-۶) ۱۶
شکل (۳- ۸)- دیاگرامORTEP کمپلکس[Co(MeOSalen)(MeIm)2]ClO4 ۴۴
شکل (۳- ۹)- دیاگرامORTEP کمپلکس[Co(Salen)(aniline)2]ClO4 ۴۴
شکل (۴-۱)- دیاگرامORTEP کمپلکس

دیدگاهتان را بنویسید