پایان نامه با کلید واژگان
استراتژی، قرارگیرد.، سازماندهی،

پایان نامه با کلید واژگان استراتژی، قرارگیرد.، سازماندهی،

توانایی شرکت هم از نظر تولید محصولات و هم از لحاظ سازماندهی کارکنان مورد ارزیابی قرارگیرد. امروزه استفاده از برنامه های کامپیوتری به حدی گسترده شده که می توان در انجام روند صادرات نیز از اطلاعات آنها بهر گرفت. زمانی که شرکت تصمیم به انجام امور صادراتی می گیرد ، می بایست یک استراتژی صادراتی را تدوین کند. تدوین استراتژی اساس فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید