پایان نامه با کلید واژگان آینده نگری

۳D arrows on whte background - great for topics like motion, action, progress etc.

سنتز شده: ۳۸
۳-۵- ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس [Co(Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy ۴۲
نتیجه‏گیری ۴۵
آینده نگری : ۴۵
هشت
فصل چهارم اطلاعات تکمیلی ۴۶
مراجع : ۱۰۵
فهرست اشکال
شکل ۱-۱- شکافتگی پنج اوربیتال d اتم مرکزی در کمپلکسها با ساختارهای متفاوت ۵
شکل۱-۲-ترازهای انرژی اوربیتالهای مولکولی در کمپلکس هشت وجهی ۶
شکل(۱-۳)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*