پایان نامه با کلید واژگان
آینده نگری

پایان نامه با کلید واژگان آینده نگری

سنتز شده: ۳۸
۳-۵- ساختار بلوری و مولکولی کمپلکس [Co(Salbn)(4-MePy)2]B(Ph)4.4-MePy ۴۲
نتیجه‏گیری ۴۵
آینده نگری : ۴۵
هشت
فصل چهارم اطلاعات تکمیلی ۴۶
مراجع : ۱۰۵
فهرست اشکال
شکل ۱-۱- شکافتگی پنج اوربیتال d اتم مرکزی در کمپلکسها با ساختارهای متفاوت ۵
شکل۱-۲-ترازهای انرژی اوربیتالهای مولکولی در کمپلکس هشت وجهی ۶
شکل(۱-۳)

این مطلب را هم بخوانید :
مقاله رایگان با موضوعتاب آوری، استرس، سبک های مقابله

پاسخ دهید