پایان نامه با کلید واژه های
گذشت.، ساسانیلن، زراند، تزوید

پایان نامه با کلید واژه های گذشت.، ساسانیلن، زراند، تزوید

امویان بود، که غیر عرب، به ویژه ایرانیان که اسلام پیامبر و علی را، عاشقانه پذیرفته و از آن جانبداری می کردند را دشمن خود تلقی می نمودند.
دو قرن از فرو پاشی سیاست و حکومت ساسانیلن و موبدان زراند و تزوید گر زرتشتی می گذشت. در این زمان ، نبوغ ایرانی در پرتو عدالت خواهی سیاسی اسلام و معنویت متعالی تعلیم پیامبر و حقیقت طلبی علی و

پاسخی بگذارید

بستن منو