پایان نامه با کلید واژه های
فرهنگ و تمدن، جهان اسلام
Large and colorful light bulb sketch surrounded by smaller business icons and words drawn on a concrete wall.

پایان نامه با کلید واژه های فرهنگ و تمدن، جهان اسلام

آل علی چنان شگفت که هنوز پرسش انگیز است به راستی چه شد که ایرانیان این گونه در عرصه های گوناگون علمی و علمی ، سرآمد دیگر ملت ها شدند و معمار فرهنگ و تمدن نوین گشتند؟ می توان اظهار داشت که ایران به لحاظ سیاسی و نیز فرهنگی ، موقیعت و اعتبار ویژه ای در آن روزگار، در جهان اسلام ، به دست آورده بود وکمترجامعه وقوم وملتی را می شناسیم که

پاسخی بگذارید

بستن منو