پایان نامه با کلمات کلیدی
گزینشی، تیم، 7,75، تسهیم

پایان نامه با کلمات کلیدی گزینشی، تیم، 7,75، تسهیم

ی عملکرد
0/274
0/309
0/105
0/817
7,75
2/31*
0/177
تسهیم اطلاعات

-0/083
0/108
-0/152
-0/903

استخدام گزینشی

0/90
0/065
0/183
1/31

پرداخت بالا

-0/102
0/142
-0/112
-0/841

کاهش در تفاوت شان

-0/250
0/395
-0/091
-0/696

آموزش گسترده

0/090
0/081
0/163
1/21

تیم های خودگردان

0/181
0/083
0/273
1/95*

امنیت استخدامی
تعهد سازمانی
-.549
.530
-.127
-1.027
7,75
3/41**
0/241
تسهیم اطلاعات

.143
.139
.158
.976

استخدام گزینشی

.085
.102
.104
.778

پرداخت بالا

.290
.214
.192
1.503

کاهش در تفاوت شان

-.769
.616
-.169
-1.347

آموزش گسترده

.132
.136
.144
1.117

تیم های خودگردان

.176
.171
.160
1.188

*p<0/05 , **p<0/01

دیدگاهتان را بنویسید