پایان نامه با واژگان کلیدی
فیزیولوژی

پایان نامه با واژگان کلیدی فیزیولوژی

حرکت می کند و بیمار به نور خورشید خیلی حساس می شود، این تاثیر برای شش هفته ادامه می یابد. تلاش برای جلوگیری از بروز این اثر به صورت محصور شد مولکول های رنگ در داخل یک نانو ذره متخلخل منجر شد، در نتیجه رنگ در نانو ذرات باقی می ماند و به بخش های دیگر بدن پخش نمی شود، حتی اگر رنگ در نانو ذرات باقی نماند توانایی برای تولید اکسیژن بخاطر اندازه حفره(حدود 1 نانومتر) که می تواند آزادانه اکسیژن را به بیرون پخش کند، باقی نمی ماند و موثر واقع نمی شود.

2-3-1توموگرافی محاسبه شده اشعه ایکس :
توموگرافی محاسبه شده اشعه ایکس (X-ray CT )روش تشخیصی غیرتهاجمی دیگریست که تصاویر سه بعدی از سلول های مختلف براساس یک سری از تصاویر اشعه ایکس دو بعدی پیرامون یک محور چرخشی تکی ایجاد می کند. عوامل کنتراست دهنده اغلب برای افزایش کنتراست بین سلول ها بعلت میل ترکیبی آنها برای جذب اشعه ایکس بکار می رود. یکی از پرکاربردترین عوامل کنتراست دهنده توموگرافی محاسبه شده اشعه ایکس اولتراویست (Ultravist ) (iopromide) یک رنگ مولکولی کوچک یدی نام دارد.

شکل2-1 : ساختار شیمیایی اولتراویست (Ultravist ) (iopromide) ، یک عامل کنتراست بکاررفته در توموگرافی محاسبه شده اشعه ایکس

چندین نقص اولتراویست وجود دارد که شامل مسمومیت کلیوی، نشت وریدی و فاصله تصویربرداری محدود بخاطره دفع کلیوی سریع است (Kim 2007). محدودیت مشاهده شده در عوامل کنتراست دهنده CT اخیرا” با استفاده از نانو ذره مغلوب شد. نانو ذرات طلا چندین امتیاز بر عوامل کنتراست دهنده فعلی دارد مثل ضرایب بالاتر جذب اشعه ایکس ، تنوع کاربرد در تغییر سطح و کنترل منظم اندازه و شکلنانو ذرات طلا . اخیرا” کیم و همکارانش بررسه های CT را بر روی این نانو طلا با روکش پلی اتیلن گلیکول (PEG) بعنوان عامل آنتی بیوفولینگ تا آزمایش کاربردهای محیط زنده بعنوان عوامل کنتراست CT برای آنژیوگرافی و شناسایی هپاتوم انجام دادند. اندازه گیری های ضریب جذب اشعه ایکس در آزمایشگاه نشان می دهد که کاهش نانو ذرات طلا با روکش پلی اتیلن گلیکول (PEG) 5.7 بار بالاتر از اولتراویست (Ultravist ) در چنین غلظتی است. با روکش پلی اتیلن گلیکول (PEG) یک گردش خون بلندمدت تری(تقریبا” 4 ساعت بدون اتلاف ظاهری در مدل موش ها) نسبت به اولتراویست (Ultravist ) با تنها حدود 10 دقیقه دارد. این نتایج سهولت نانو ذره را بعنوان یک عامل کنتراست CT در محیط زنده نشان داد. هرچند هیچ مسمومیت قابل توجهی در سلول های کبدی در معرض نانو ذره با روکش پلی اتیلن گلیکول (PEG) برای 24 ساعت شناسایی نشد، بررسی های بیشترباید برای نانو ذرات طلا با روکش پلی اتیلن گلیکول (PEG) قبول شد تا یک عامل کنتراست مفید از لحاظ کلینیکی بررسی شود.

2-3-2 حسی زیستی ( Biosessing) :
بیو سنسورها از مولکول های زیست شناسی مثل آنتی بادی ها، آنزیم ها، کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلئیک برای شناسایی یا پیگیری دوره هر پدیده بیولوژیکی جالب استفاده می کند (Otsuka 2001 Mc Fadden 2002 ). واکنش ها مثل پیوند هیدروژنی و انتقالات مرحله به مرحله بین مولکول های گیرنده و لیگاند همراه با تکنیک های قابل برداشت مثل کلریمتری، فلورسانس ، پیام های بیومغناطیسی برای حس رویدادهای بیوشیمیایی خاص بکارمی روند( ( Mc Fadden 2002
بیوسنسور ها کاربردهای مختلفی دارند: پردازش غذا ، برای کنترل پاتوژن های موجود در غذا در عرضه غذا، کنترل محیطی برای شناسایی آلودگی ها و سموم در محیط، دفاع رفاه زیستی برای شناسایی باکتری ها ، ریروس ها و سموم زسیت شناسی و تشخیص های کلینیکی برای اندازه گیری سطوح گلوکز خون (Mc Fadden 2002 )
نانو ذرات طلا خواص الکترونیکی و نوری خاص مثل SPR افزایش شده ، انتشار افزایش یافته سطح و پخش رامان افزایش یافته سطح (SERS) را نشان می دهداین نانو ذرات بطور کارآمدی لومینسنس دو فوتونی را منتشر می کند زیرا آنها می توانند SPR رابا حداقل رطوبت بعد از تحریک فوتون نگه دارند . این خواص در حس یا کنترل رویدادهای مولکولی متعددی از جمله واکنش پروتئین با پروتئین، انباشتگی پروتئین و پیچیدن پروتئین بکاررفته اند (De 2007 ). برای مثال پیام های AuNPs SPR نه تنها برای شناسایی DNA ها بکاررفته اند بلکه برای تمایز میان زوج های DNA ناجورو خوب نیز بکار رفته اند. میرکین و همکارانش گزارش کردند.
نانو ذرات طلا که باآن یک مخمر iso-1-cytochorome c (Cytc) بصورت کووالانسی می چسبد ، زار و همکارانش نشان داده اند که نانو ذرات طلا را می توان بعنوان یک سنسور برای پیگیری جفت شدن یک مولکول پروتئینی بکار برد. به استناد قرار گرفتن در یک بافر با pH متفاوت ، Cytc افزودنی در pHپایین جفت نمی شوندبنابراین توده نانو ذره در حالی القا می شود که در pH بالا اتفاق بیفتد.تا منجر به ایجاد توده می شود. این تغییرات تطبیقی موجب تغییرات قابل سنجشی در رنگ نانو طلا می شود و می تواند با اسپکتروسکوپی جذب US-VIS شناسایی شود (Chah 2005). دریک چنین حالتی ، تغییرات وابسته به pHدر رزنانس پلاسمون اخیرا برای ردیابی تغییرات ساختاری پروتئین القا شده. درمان فتوترمال یک روش تجربی تقریبا تهاجمی است که برای درمان سرطان و حالات مربوطه امیدوارکننده است. این ترکیبی از 2 عنصر اصلی است : (1) منبع نور ، (2) لیزرهای خاص با یک دامنه طیفی 650-900nm برای نفوذ عمیق به بافت و(2) جذب نوری نانو طلا که پرتوافشانی نوری را در یک مقیاس زمانی پیکوپانیه به گرما تبدیل میکند و بدینوسیله موجب آبلاسیون فتوترمال می شود. (Chen 2007). پیشرفت های اخیر نشان داده است که نشان طیفی آنها را می توان ساخت یا
ب
ا تنظیم شکل واندازه تنظیم کرد. . ال-ساید و همکارانش نشان دادند که میله های نانویی طلایی یک باند جذب طولی در NIR به علت نوسانات SPR دارند و بعنوان عوامل فتوترمی موثرند. نانوساختارهای طلایی دیگر مثل نانوپوسته های طلایی، قفس های نانوی طلایی و نانوکروی های طلایی نیز خرابی فتوترمی موثری از سلول ها و بافت سرطانی نشان داده اند. بااینهمه ، هدف محیط زنده موثر نانو ذرات طلا برای جمعیت نامتجانس سلول ها و بافت سرطانی هنوز به انتخاب بهتر و عدم مسمومیت به سلول های نرمال پیرامون نیاز دارد. هرچند درمان های مبنی بر نانو ذرات تاثیر خوبی برای ارائه در تومورها نشان داشته اند ، هیچ یک از تومورها تابع این تاثیر مخصوصا باتوجه به ارائه نانوذرات نسبتا بزرگ نیستند. علاوه براین،فوتوترمولیسیز برای تومورهای کوچک یا سلول های متاستاتیک تکی بکار نمی رود زیرا انتشار گرما از ذرات داغ محیط بافت آسیب دیده را در مدت زمان طولانی تر افزایش میدهد. بنابراین ، روش های دیگر ارائه نانوذرات انتخابی باید بمنظور دست یابی به درمان فتوترمال موثر ایجاد شود. بررسی های اخیر نشان داده است که AuNPs متصل به آنتی بادیها و بردارهای ویروسی را می توان برای درمان فوتوترمی موثر و انتخابی بکار برد. هوآنگ و همکارانش(2006) نشان دادند که میله های نانو طلایی متصل به آنتی بادی های گیرنده عامل رشد آنتی بادی (anti-EGFR) بطور انتخابی خطوط سلولی را هدف قرار دهند که EGFR را بیان می کند.ارائه لیزر مداوم بعدی سلول های درمان شده با نانوذرات منجر به خرابی فتوترمی سلول های مثبت EGFR در نیمی از انرژی مورد نیاز برای کشتن سلول های منفی EGFR شد. بنابراین درمان خط سلول سرطان سینه HER2 نانو پوسته های طلایی با هدف HER2 و نانوقفس ها بعد از ارائه نور لیرزبرای القای انتخابی مرگ سلولی به سلول مثبت HER2 در آزمایشگاه نشان داده شده است. ترکیبات مواد مغناطیسی اثرات جانبی بدی بسته به دوز نشان داده اند. از این گذشته ، شباهت اندازه نانو ساختار های طلا به مواد بیولوژیکی میتواند به موانع سلولی کاموفلاژ41 دهد و منجر به ورود سلولی نامطلوب شود که ممکن است برلی عملکرد سلولی نرمال مضرباشد. امید اینکه ورود سلولی نانو ذره طلا غیرعمدی می تواند منجر به اثرات جانبی سمی شود تلاش های زیادی را برای ارائه بینش بهتر به پروفیل مسمومیت می طلبد. اخیرا پن و همکارانش یک بررسی سیستمیک از سیتوتوکسیتی محلول آب بسته به اندازه نانو ساختار های طلا تثبیت شده با تریفنیل فسفونین برعلیه چهار سلول زیر انجام داده اند: سلول های اپیتلیال کارسینوم سرویکس هلا ،سلول های ملانوم Sk-Mel-28،
تحویل موثر نانو ذرات طلا در یک سیستم زنده به موانع بیولوژیکی طبیعی غالب مثل غشایی سلولی نیاز دارد. برای هدف گیری تومور خاص ،نانو ذرات طلا با چالش های دیگری از موانع بین توموری و تشخیص گیرنده مواجه است. روش بالقوه برای بهینه سازی تحویل نانو ذره کاهش اندازه ذره یا کسب تعدیل سطح است.
جایگاه اتصال آنزیم: بیشتر پپتید های بکاررفته برای تحویل نانو ذرات طلا هسته های سلول را هدف قرار می دهند. هسته یک هدف جذاب برای درمان فوتوترمی است زیرا حاوی دستگاه های ژنتیک سلولی است. این پپتیدهای نافذ به غشای هسته ورود نانو طلا را به هسته با اولین اجازه ورود در سلول از طریق RME بعد از مکان یابی هسته از طریق واکنش با کمپلکس روزنه هسته آسان می کند . بیشتر پپتیدهای نافذ به غشای هسته مشتق از منابع ویروسی هستند. . نمونه های معمول شامل پپتیدهای مکان یابی هسته ویروس Simian ، HIV1 ، پپتیدهای مشتق از پروتئین تات و پپتیدهای مشتق از پروتئین فیبر آدنوویروس. دیگر پپتیدهای با هدف هسته که بعنوان یک وسیله نقلیه برای نانو ذره عمل می کند شامل اشکال مختلف پپتید های RGD می باشد.
در شکل زیر نحوه اتصال به نانو ذرات طلا نشان داده شده است.

2-4 مطالعه سمیت نانو ذرات مغناطیسی:

برای اطمینان از بی خطر بودن یک سیستم نانو ذره مغناطیسی توسعه یافته برای استفاده، سمیت اجزا نانوذره به طور کلی باید تخمین زده شود. برای تخمین سمیت نانوذرات در نظر گرفتن دو چیز ضروری است. اول چگونگی برهمکنش نانوذرت موجود در بدن در طول مدت فعالیت و دوم بررسی چگونگی تاثیر ذرات مستقل در حین تخریب و یا پردازش های کبدی که به آن اعمال می شود.سمیت شناسی نانوساختارها برای بخشی از مطالعات ظاهر شده اند اما مطالعات بیشتری برای اطلاع از جزئیات پاسخ بدن به اجزای نانویی نیاز می باشد.

شکل 2-2: میزان مقاله های منتشر شده در مباحث سمیت نانوساختارها

نانو ذرات مغناطیسی در مقایسه با سایر نانوذرات بر پایه فلزات سنگین سمیت کمتری دارند و حتی در بعضی موارد غیر سمی در نظر گرفته می شوند در یک نمونه مطالعاتی دیده شد نانو ذرات که دارای جزئی از آهن فیزیولوژیک بدن می باشد، آهن اکسید موجود در آنها بوسیله پروتئین های فریتین،ترانسفرین و هموسیدرین متابولیزه و ذخیره می شود.

فصل سوم

روش شناسایی تحقیق(متدولوژی)

3-1 واکنشگرها :
واکنشگرها و مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش همگی با خلوص بالا و از شرکتهای معتبر تهیه شده اند.
هیدروژن تترا کلرو اورات (HAuCl4) از شرکت مرک (Merck) با کد شناسایی 101582 تهیه شده است.
سیستامین (Cysteamine) از شرکت فولیکا (Fluke) با کد شناسایی 30070 تهیه شده است.
تری سدیم سیترات (C6H5Na3.5H2O) از شرکت مرک (Merck) با کد شناسایی 106448 تهیه شده است.
تترا متیل آزنیوم
هیدروکسید (TMOH) از شرکت مرک (Merck) با کد شناسایی 108124 تهیه شده است.
کلرید آهن2 (FeCl2.4H2O) از شرکت سیگماآلدریچ (Sigma Aldrich) با کد شناسایی 380024 تهیه شده است.
کلرید آهن3 (FeCl3.6H2O) از شرکت سیگماآلدریچ (Sigma Aldrich) با کد شناسایی31232 تهیه شده است.

3-2 تهیه محلول ها:
محلول اولیه طلا با غلظت 0.1 درصد وزنی _ حجمی از حل کردن 0.1 گرم از
هیدروژن تترا کلرو اورات در بالن حجمی 100 میلی لیتر و به حجم رساندن با آب فاقد یون تهیه شده است.
محلول اولیه تری سدیم سیترات با غلظت 0.1 مولار از حل کردن 0.3 گرم از تری سدیم سیترات در بالن حجمی 10 میلی لیتر و به حجم رساندن با آب فاقد یون تهیه شده است.
محلول اولیه تترا متیل آزنیوم هیدروکسید با غلظت 5 میلی مولار از حل کردن 0.02 سی سی از (TMOH) در بالن حجمی50 میلی لیتر و به حجم رساندن با آب فاقد یون تهیه شده است.
محلول اولیه سیستامین با غلظت های 0.5، 0.1 و 0.05 از حل کردن به ترتیب 0.9 و 0.1 و 0.09 گرم از سیستامین در بالن حجمی 25 میلی لیتر و به حجم رساندن با آب فاقد یون تهیه شده است.
3-3 دستگاه ها :
طیف های جذبی با استفاده از دستگاه طیف سنجی UV-Vis ساخت شرکت Jasco ژاپن مدل v-530 با سل کوارتزی 1 سانتی متر ثبت شد طیف ها در محدوده 200 تا 800 ثبت شد.
دستگاه Inkubator1000 برای در مجاورت قرار گرفتن سیستامین با نانو ذره آهن پوشیده شده با طلا و هم خوردن آنها با هم مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین برای سونیکیت شدن نانو ذره آهن از دستگاه اولتراسونیک ساخت شرکتBandelin مدل RK156.
دستگاه شیکر ساخت شرکت Hridolph آلمان مدل unimax 1010DT استفاده شد.
اسپکترو فتومتر FT-IR ساخت شرکت Jasco ژاپن مدل FT-IR410 استفاده شد.
ترازو با دقت0.0001 گرم ساخت شرکت Limited ژاپن استفاده شد.
میکر.سکوپ الکترونی TEM ساخت شرکت Philips هلند مدل CM30 مورد استفاده قرار گرفت.
آون ، ساخت شرکت Shimaz ، مدل Shimaz
هیتر مگنت، ساخت شرکت Alfa ، آلمان ، فرانکفورت مدل HS 860
حمام اولتراسونیک ، ساخت شرکت Bandelin، آلمان، بندلین، مدل RK 156
میکروپیپت مدل Boeco

3-4 روش تولید نانو ذره آهن:
برای تهیه ذرات نانو آهن نیاز به کمپلکس های FeCl2.4H2o و FeCl3.6H2o می باشد. ابتدا مقدار 2.307 گرم از FeCl3.6H2o را وزن کرده و همچنین مقدار 3.97 گرم از FeCl2.4H2o را وزن کرده و هر دوی این مواد را در یک بالن 100 میلی لیتر به حجم می رسانیم و در داخل یک بالن سه دهانه 250 میلی لیتر ریخته و بعد مقدار 7.47 میلی لیتر آمونیاک را به حجم 100 میلی لیتر رسانده و در قیف جدا کننده(دکانتور) ریخته و به بالن وصل نموده، در این روش نیاز به هم زن تفال یا شیشه ای می باشد( ما از مگنت استریر استفاده کردیم) گاز نیتروژن در طی واکنش وارد می شود و به مدت 2 ساعت در دمای 85 درجه این واکنش ادامه می یابد پس از اتمام زمان مورد نظر، 2 بار با آب مقطر و 2 بار با اتانول که در هر بار شستشو به کمک آهنربا عمل جداسازی انجام می شود و بعد از آن ماده در داخل آون در دمای 45 درجه گذاشته تا ذرات خشک شوند.

شکل3-1 سنتز نانو ذره آهن

3-5 روش پوشش دهی نانو ذره آهن با طلا:
0.01 گرم نانو ذره آهن

دیدگاهتان را بنویسید