پایان نامه با واژگان کلیدی
تغییر رنگ

پایان نامه با واژگان کلیدی تغییر رنگ

را در 20 میلی لیتر آب دیس-پرس42 می کنیم و می گذاریم یک ربع ساعت در حمام سونیکه، سونیکیت شوند تا نانو ذرات مغناطیسی کاملا از یکدیگر جدا شوند. سپس 5 میلی لیتر از TMOH43، 5میلی مولار به آن از نانو ذرات فوق افزوده شد، و در دمای محیط به مدت دو الی سه ساعت روی همزن برقی گذاشته تا کاملا هم بخورد. سپس محلول سیترات سدیم 0.1 مولار به آن اضافه نموده و به مدت 2 الی 3 ساعت در دمای محیط روی همزن برقی گذاشته، سپس دمای محیط آزمایش را بالا برده تا آرام آرام به دمای 60 درجه سانتی گراد برسد. سپس محلول 0.1 درصد وزنی-حجمی از نمک طلا(HAucl4) تهیه شده را به محلول اضافه میکنیم پس از گذشت حدود نیم ساعت رنگ محیط به قرمز گرایید. پس از تغییر رنگ هیتر را خاموش نموده و اجازه داده شد تا آرام آرام محلول سرد گردد .نمونه فوق در محیط سرد(4درجه سانتی گراد) و در تاریکی به مدت طولانی قابل نگهداری است.

شکل 3-2 تصویر a محتوای نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا. تصویر b به دلیل وجود آهن ربا نانو ذرات آهن از محیط جذب آهن ربا شده اند.
3-6 روش مزدوج کردن سیستامین و نانو ذره:
نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا برای برقراری پیوند کوالانسی با سیستامین به دلیل داشتن گروه گوگردی در مجاورت هم قرار داده شد که در این تحقیق میزان غلظت، زمان و pH بهینه برای برقرای بهتر این پیوند مورد آزمایش قرار گرفت. در شرایط دمای طبیعی محیط در دستگاه شیکر در مدت زمانهای معیین و در دامنه ای از غلظت ها، نانو ذره آهن پوشش داده شده با طلا با سیستامین مزدوج شد.
3-7 روش محاسبه غلظت تقریبی نانو ذرات طلا:
برای محاسبه غلظت نانو ذرات طلا می توان از فرمول(1-3) استفاده کرد. این رابطه غلظت نانو ذرات را با فرض کروی و یکنواخت بودن اندازه بدست می آورد و از آنجایکه نانو ذرات دارای توزیع اندازه و شکل می باشند، غلظت بدست آمده تقریبی خواهد بود.

CAuNPs=

که در این رابطه MAu جرم مولکولی طلا،CAu غلظت یونهای Au3-، r قطر نانو ذرات طلا،Auρ چگالی طلا و A عدد آووگادرو است.

دیدگاهتان را بنویسید