پایان نامه با واژه های کلیدی (جان، کروز،۱۹۹۸)، ،

Close up cropped photo of partners putting their fists together in a circle on top of the table with work stuff. Trust, friendship, unity, cooperation concept

و شهروندان به روی آوردن به بازار های سیاه و معاملات غیر قانونی می شود (جان کروز،۱۹۹۸)
ج : راهبردهای اقتصادی نا مناسب
این عامل که اساسا به کشور های صادر کننده ی نفت منحصر می شود گرایش دولت به حمایت از تولید انبوه محصولات صنعتی و کشاورزی است که عموما متکی بر فنآوری های سرمایه بر و منابع ارزی حاصل از صدور نفت بوده است و رشد