پایان نامه با واژه های کلیدی
بخش کشاورزی، نرخ بیکاری، نیروی کار، رشد جمعیت
businessman pointing graph and arrow concept development to success growing annual revenue growth

پایان نامه با واژه های کلیدی بخش کشاورزی، نرخ بیکاری، نیروی کار، رشد جمعیت

ناچیز فرصت های شغلی در بخش صنعت برای جذب نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی را در پی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت علیرغم افزایش شدید نرخ بیکاری در شهر ها به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و آزاد سازی نیروی شاغل غیر ماهر در کشاورزی؛ در ایران برنامه های اقتصادی دولت بر مبنای گسترش فعالیت های صنعتی، خدماتی و کشاورزی سرمایه

پاسخی بگذارید

بستن منو