پایان نامه با واژه های کلیدی بخش کشاورزی، نرخ بیکاری، نیروی کار، رشد جمعیت

No Comments
دانلود پایان نامه

ناچیز فرصت های شغلی در بخش صنعت برای جذب نیروی کار آزاد شده از بخش کشاورزی را در پی داشته است. به عبارت دیگر می توان گفت علیرغم افزایش شدید نرخ بیکاری در شهر ها به دلایلی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت و آزاد سازی نیروی شاغل غیر ماهر در کشاورزی؛ در ایران برنامه های اقتصادی دولت بر مبنای گسترش فعالیت های صنعتی، خدماتی و کشاورزی سرمایه

  منابع پایان نامه درمورد بســیاری، زمـینه، الکتـرود، کوشند

دیدگاهتان را بنویسید