پایان نامه با واژه های کلیدی
بخش غیر رسمی، اقتصاد ایران، سیاست گذاری

پایان نامه با واژه های کلیدی بخش غیر رسمی، اقتصاد ایران، سیاست گذاری

باید عوامل موثر بر ایجاد و گسترش این گونه فعالیتها را شناسایی کرد، از طرف دیگر شناخت علل و ریشه های بخش غیر رسمی می تواند دولت را در امر سیاست گذاری یاری نماید. به طور کلی می توان عوامل موثر بر ایجاد بخش غیر رسمی را در اقتصاد ایران به دو بخش کلی تفکیک کرد .
عواملی که ریشه در دخالت بی حد و حصر دولت در اقتصاد دارند که می توان آنها

دیدگاهتان را بنویسید