پایان نامه با موضوع
نهایت،، مشاهده‌گرهای، ، داشتند،
Combination of Photography (background image) and 3D illustration (of translucent arrows and circles). Shapes are more defined and colors are more intense at the bottom left, elements blend into background going to right.

پایان نامه با موضوع نهایت،، مشاهده‌گرهای، ، داشتند،

های استفاده از این معیار باید مورد توجه قرار گیرد. این معیار از مطالعه بر روی کودکانی که در شرایط روانپزشکی و نه در شرایط مراقبت های اولیه قرار داشتند، به دست آمده است. داده هایی که حمایت کننده تعداد آیتم های مورد نیاز برای تشخیص باشند، وجود ندارد. در نهایت، ویژگی های رفتاری که در تعریف وجود دارند ممکن است توسط مشاهده‌گرهای مختلف

پاسخی بگذارید

بستن منو