پایان نامه با موضوع
نهایت،، مشاهده‌گرهای، ، داشتند،

پایان نامه با موضوع نهایت،، مشاهده‌گرهای، ، داشتند،

های استفاده از این معیار باید مورد توجه قرار گیرد. این معیار از مطالعه بر روی کودکانی که در شرایط روانپزشکی و نه در شرایط مراقبت های اولیه قرار داشتند، به دست آمده است. داده هایی که حمایت کننده تعداد آیتم های مورد نیاز برای تشخیص باشند، وجود ندارد. در نهایت، ویژگی های رفتاری که در تعریف وجود دارند ممکن است توسط مشاهده‌گرهای مختلف

دیدگاهتان را بنویسید