پایان نامه با موضوع
شرکت های کوچک

پایان نامه با موضوع شرکت های کوچک

ارتباطی با موفقیت آن در بازاهای خارجی ندارد . سهم صادرات بسیاری از شرکت های کوچک نسبت به شرکت های بزرگتر از خودشان بیشتر است، که همین امر باعث افزایش سود آنها نیز می شود . برای مثال ، در یکی از بررسی هایی که اخیراً توسط اتحادیه تولید کنندگان کوچک صورت گرفته ، مشخص شد که درآمد صادراتی این شرکت ها بسیار بیشتر از شرکت هایی بود که

دیدگاهتان را بنویسید