پایان نامه با موضوع
درمانگر،، نوزادانی، (NICU)، رفتاری/روانشناختی،

پایان نامه با موضوع درمانگر،، نوزادانی، (NICU)، رفتاری/روانشناختی،

نوزادانی که به طور فزاینده ای در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بستری می‌شوند.
۱-۴-۱-۵ درمان
درمان ADHD شامل دارو، مداخلات رفتاری/روانشناختی، یا مداخلات آموزشی می‌شود که به تنهایی یا به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب درمانی باید با درگیر کردن بیمار و والدین وی باشد. والدین باید در کنار پزشک درمانگر، خطرات

دیدگاهتان را بنویسید