پایان نامه با موضوع بیش فعالی

نارس شایع تر است. بیشتر مطالعات در این زمینه بر روی کودکانی تمرکز نمود که سن جنینی پایینی داشتند و در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بستری شده بودند که نشان داد که این گروه ریسک پیامدهای منفی مانند اختلال بیش فعالی را دارند (۴۳). متاآنالیز مطالعات پیامدها نشان داد بیش از ۵/۲ برابر خطر اختلال بیش فعالی در نوزادان نارس وجود دارد (۲)؛