پایان نامه با موضوع
بیش فعالی

پایان نامه با موضوع بیش فعالی

نارس شایع تر است. بیشتر مطالعات در این زمینه بر روی کودکانی تمرکز نمود که سن جنینی پایینی داشتند و در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بستری شده بودند که نشان داد که این گروه ریسک پیامدهای منفی مانند اختلال بیش فعالی را دارند (۴۳). متاآنالیز مطالعات پیامدها نشان داد بیش از ۵/۲ برابر خطر اختلال بیش فعالی در نوزادان نارس وجود دارد (۲)؛

دیدگاهتان را بنویسید