پایان نامه بازاریابی اینترنتی:مزیت های مدیریت دانش

پایان نامه بازاریابی اینترنتی:مزیت های مدیریت دانش

       مزیت های مدیریت دانش

مدیران کاملاً این واقعیت را می شناسند که دانش کمک ملموسی به سازمان است. سرمایه های دانشی ارزش های واقعی دارند که در بسیاری از موارد می توان آنها را به طور مشخصی به کمیت درآورد. برای نمونه،ارزش ثبت اختراعات از مقولات است.مدیران می توانند،به روشنی مشاهده کنند که چگونه دانش مشکلات مشتری می تواند،منجر به نوآوری،محصولات جدید و فرصت های ارزشمند جدیدی بشود.

فرآیندهای دانش مزایا
بهترین طرز کار

پایگاه های دانش حل و قطعیت بخشی به مشکل

مستند سازی فرآیند

داده کاوی

پایگاه دانش مشتری

دانش رقابتی و بازار

تسهیل بخشی به یادگیری

همکاری

پایگاه های دانش مشتری

دانش رقابتی و بازار

در اختیار گرفتن دانش ضمنی

همکاری و گروه افزار

تسهیل بخشی به یادگیری

جریان کار

کارآیی و صرفه جویی ها

فرصت های جدید

تغییر و همکاری

منابع انسانی

 

جدول ‏2‑2 مزایای مدیریت دانش(منبع،بلیغ،1388)

 

مدیریت دانش دیدگاه ها،رهیافت ها و بصیرت قرار دادن سرمایه گذاری های مناسب در داده ها و اطلاعات را در بهترین موارد استفاده که بیشترین نیاز بدان می رود فراهم می آورد.مدیریت دانش ،جدید را هدایت می کند.اجازه می دهد که سازمان علت سرمایه های کلیدی خود را از جمله آموزش،کارآموزی و تجربه ضمن خدمت را که اغلب بیشترین هزینه را در بسیاری از شرکتها در بر دارد توضیح دهد(بلیغی،1388،ص39-40).

 

1-1-2-      نقش فن آوری اطلاعات در مدیریت دانش

مدیران پنج  مزایای سطح بالا را برای مدیریت سطح دانش ذکر می کنند:

  1. سرعت فرآیند:سازمان می تواند چرخه کسب و کار را کاهش داده،زمان را با استفاده از دانش کم نماید و فرآورده های تجارت و کار را سریع تر کنند.
  2. مزیت پایدار از طریق نو آوری مداوم: سازمان ها به این حقیقت پی می برند که ایجاد مزیت های رقابتی پایدار به روش های سنتی،مثل رهبر ارزان قیمت و رهبر خدمات دشوار است.

3.شناسایی و سازگاری با تغییرات:سازمان ها تحت تأثیر سریع مشتریان و بازار هستند.مدیریت دانش سازو کار اثر بخشی را به منظور شناسایی تغییرات اولیه و اقدامات مناسب جهت قرار دادن شرکت ها در صحنه فراهم می آورند.

4.تداوم:با در اختیار گرفتن دانش،به خصوص دانش ضمنی کارکنان شرکت و در دسترس قرار دادن آن برای کارکنان جدید،مدیریت دانش تداوم بالاتری را تضمین می کند.

  1. حفظ و رشد دارایی های فکری:دارایی های فکری سازمان از ثبت اختراعات گرفته و علائم تجاری تا دانش مشتری،ارزش واقعی بازار را دارند که می توان به دقت در ترازنامه سازمان منعکس کرد(بلیغی،1388،ص43).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها