پایان نامه ارشد رایگان درمورد
چروکیدگی، ۴۵-۱۷، رطوبت،،

پایان نامه ارشد رایگان درمورد چروکیدگی، ۴۵-۱۷، رطوبت،،

خشک شدن کم می شود همچنین میزان چروکیدگی در دمای بالا بر حسب مدت زمان بیشتر ولی بر حسب میزان رطوبت، دمای هوا بر میزان چروکیدگی بی تاثیر است. در هر سه روش خشک شدن میزان جذب آب نیز با افزایش دما کاهش می یابد. رنگ لیمو نیز در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد از بالاترین شفافیت و رنگ زرد برخوردار است. در روش خورشیدی مدت زمان خشک شدن ۴۵-۱۷ درصد

دیدگاهتان را بنویسید