پایان نامه ارشد رایگان درمورد
ظرفیت جذب
Abstract glowing polygonal head background with neurons. Artificial intelligence and network concept. 3D Rendering

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ظرفیت جذب

درهرپاکت تعداد ۱۰ عدد میوه قرارداده شد. بعد از اتمام پژوهش برای تیمار، درصدچروکیدگی میوه، درصد رشدکپک، درصد رشد مخمر، درصد میزان رشد میکروب اشرشیاکلای، شدت افت رطوبت میوه، ظرفیت جذب آب محصول طی زمان خشک کردن و شاخص رنگ میوه سنجیده شد.
نتایج: نتایج نشان می دهد که در روش خشک کردن با آون، در دمای بالا شدت افت رطوبت بیشتر و مدت زمان

پاسخی بگذارید

بستن منو