پایان نامه ارشد رایگان درمورد درخشک، تکرار)، نمونه)، سنتی،

Businessman hand touching networking data

وکاملاٌسالم ازنظرعدم آلودگی قارچی انتخاب شدند. درخشک کن به روش آون دردماهای ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد، تعداد ۵۰ پاکت کاغذی( هرپاکت به عنوان یک تکرار) که درهر پاکت تعداد ۱۰ عدد میوه لیمو( هرمیوه به عنوان یک نمونه) و درخشک کن به روش خورشیدی، تعداد ۵ پاکت و درهرپاکت تعداد ۱۰ عدد میوه و در روش خشک کن به روش سنتی، تعداد ۳ پاکت و