پایان نامه ارشد رایگان درمورد
درخشک، تکرار)، نمونه)، سنتی،

پایان نامه ارشد رایگان درمورد درخشک، تکرار)، نمونه)، سنتی،

وکاملاٌسالم ازنظرعدم آلودگی قارچی انتخاب شدند. درخشک کن به روش آون دردماهای ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سانتیگراد، تعداد ۵۰ پاکت کاغذی( هرپاکت به عنوان یک تکرار) که درهر پاکت تعداد ۱۰ عدد میوه لیمو( هرمیوه به عنوان یک نمونه) و درخشک کن به روش خورشیدی، تعداد ۵ پاکت و درهرپاکت تعداد ۱۰ عدد میوه و در روش خشک کن به روش سنتی، تعداد ۳ پاکت و

دیدگاهتان را بنویسید