پایان نامه ارشد رایگان درمورد
اکلای)، (مخمر،، دارد.در، استاندارد

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اکلای)، (مخمر،، دارد.در، استاندارد

کوتاهتر از روش سنتی است.میزان رنگ میوه نیز در روش خورشیدی شفافیت بیشتری نسبت به روش سنتی دارد.در ارزیابی میکروبی مشخص شد که نمونه های آون و خورشیدی نسبت به نمونه های سنتی مطابق با استاندارد لیمو دارای میکروب (مخمر، کپک و اکلای) می باشند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که استفاده از روش آون بهترین روش و

دیدگاهتان را بنویسید