پایان نامه ارشد رایگان درمورد اکلای)، (مخمر،، دارد.در، استاندارد

No Comments
دانلود پایان نامه

کوتاهتر از روش سنتی است.میزان رنگ میوه نیز در روش خورشیدی شفافیت بیشتری نسبت به روش سنتی دارد.در ارزیابی میکروبی مشخص شد که نمونه های آون و خورشیدی نسبت به نمونه های سنتی مطابق با استاندارد لیمو دارای میکروب (مخمر، کپک و اکلای) می باشند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که استفاده از روش آون بهترین روش و

  پایان نامه درمورد دســترستر، .....، مولاریته، پارامتـرها

دیدگاهتان را بنویسید