پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۲۰C3M، (۴-۹):، (۴-۱۰):، ۱PTO2X

Alzheimer’s memory loss due to Dementia and brain disease with the abstract medical icon of a human head and neurology research as a 3D illustration.

R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
فسا در سناریوی ۲۰C3M ۴۲
جدول (۴-۸): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
یاسوج در سناریوی ۲۰C3M ۴۳
عنوان و شماره صفحه
جدول (۴-۹): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
اهواز در سناریوی ۱PTO2X ۴۳
جدول (۴-۱۰): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره