پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۲۰C3M، (۴-۲):، ایرانشهر، (۴-۳):

Businessman in thoughts and lines emitting from his head spreading in all direction. Flowing arrows are the symbol of imagination from our brain.

ایستگاههای
سینوپتیک مورد بررسی ۲۸
جدول (۴-۱): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
اهواز در سناریوی ۲۰C3M ۴۰
جدول (۴-۲): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
ایرانشهر در سناریوی ۲۰C3M ۴۱
جدول (۴-۳): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
آبادان در سناریوی ۲۰C3M

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*