پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۸۶، ۱PTO2X
Business and design concept - lot of white pencils and one color pencil on pink paper background. It's symbol of leadership, teamwork, success and unique.

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۸۶، ۱PTO2X

سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۶
شکل (۴-۲۵): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه یاسوج در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۶
فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
جدول (۳-۱): مشخصات جغرافیایی و دوره زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو