پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۸۶، ۱PTO2X

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، ۸۶، ۱PTO2X

سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۶
شکل (۴-۲۵): نمودار بارش دیده بانی شده ایستگاه یاسوج در دوره
گذشته و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل در دو سناریوی
۲۰C3M و ۱PTO2X برای دوره زمانی ۲۰۴۰-۲۰۱۱ ۸۶
فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
جدول (۳-۱): مشخصات جغرافیایی و دوره زمانی

دیدگاهتان را بنویسید