پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، (۴-۱۲):، (۴-۱۳):، ایرانشهر

۳D render of medical background with virus cells

پیرامون ایستگاه
ایرانشهر در سناریوی ۱PTO2X ۴۳
جدول (۴-۱۱): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
آبادان در سناریوی ۱PTO2X ۴۴
جدول (۴-۱۲): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
بندرعباس در سناریوی ۱PTO2X ۴۴
جدول (۴-۱۳): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
بوشهر در

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*