پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ۱PTO2X، ۴۵، (۴-۱۶):، (۴-۱۷):

سناریوی ۱PTO2X ۴۴
جدول (۴-۱۴): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
شیراز در سناریوی ۱PTO2X ۴۵
جدول (۴-۱۵): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
فسا در سناریوی ۱PTO2X ۴۵
جدول (۴-۱۶): مقادیر p-value و R2 بین چهار گره پیرامون ایستگاه
یاسوج در سناریوی ۱PTO2X ۴۵
جدول (۴-۱۷):