پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
دینداری، گردشگری، میزبان، معناداری

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دینداری، گردشگری، میزبان، معناداری

نتیجه گرفته شد که دیدگاه پاسخ دهنده مثبت و در صورتی که عدد معناداری (Sig.) از.05 کمتر بود ولی عدد میانگین پاسخ‌ها از 3 کمتر (و در نتیجه حد پایین و بالا در T استیودنت نیز منفی بود) نتیجه گرفته شد که دیدگاه پاسخ دهنده منفی و در صورتی که عدد معناداری (Sig.) از.05 بیشتر بود، میانگین پاسخ‌ها مساوی 3 بود (و در نتیجه حد پایین و بالا در T استیودنت به لحاظ علامت غیر هم جهت بودند) نتیجه گرفته شد که اثرات فرهنگی و اجتماعی را هم مثبت و منفی درک کرده‌اند.

4-4- سؤالات و فرضیه‌های پژوهش
سؤال اصلی پژوهش
– آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
سؤالات فرعی پژوهش
– آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
– آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگی گردشگری وجود دارد؟
فرضیه اصلی پژوهش
– دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی اجتماعی توسعه گردشگری دارد.
فرضیه‌های فرعی پژوهش
– دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای اجتماعی توسعه گردشگری دارد.
– دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی توسعه گردشگری دارد.
5-4- پاسخ به سؤالات و آزمون فرضیات پژوهش
1-5-4- سؤال اصلی
– آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
فرضیه اصلی:
– H0: دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی اجتماعی توسعه گردشگری ندارد؟
– H1: دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی اجتماعی توسعه گردشگری دارد؟

جدول 8-4- نتایج آزمون سنجش معناداری رابطه دینداری اسلامی و ادرک اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری
عامل
عدد معنی داری (sig.)
نتیجه فرضیه

دینداری اسلامی

.001

رد H0

متغیر وابسته: اثرات فرهنگی اجتماعی گردشگری

از آنجا که عدد معنا داری برابر.001 می‌باشد و به عبارتی Sig. ?.05 می‌باشد (جدول 8-4)، در نتیجه فرض H0 رد می‌شود و در نتیجه بین دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان و نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

2-5-4- سؤالات فرعی:
1- آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
فرضیه فرعی:
– H0: دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای اجتماعی توسعه گردشگری ندارد.
– H1: دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای اجتماعی توسعه گردشگری دارد.

جدول 9-4- نتایج آزمون سنجش معناداری رابطه دینداری اسلامی و ادرک اثرات اجتماعی گردشگری
عامل
عدد معنی داری (sig.)
نتیجه فرضیه

دینداری اسلامی

.015

رد H0

متغیر وابسته: اثرات اجتماعی گردشگری

از آنجا که عدد معنا داری برابر.015 می‌باشد و به عبارتی Sig. ?.05 می‌باشد (جدول 9-4)، در نتیجه فرض H0 رد می‌شود و در نتیجه بین دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان و نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعی گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.
2- آیا رابطه‌ای بین دینداری اسلامی مردم محلی شهر مشهد با نگرش آنان نسبت به اثرات اجتماعی گردشگری وجود دارد؟
فرضیه فرعی:
– H0: دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی توسعه گردشگری ندارد.
– H1: دینداری اسلامی در افراد جامعه میزبان اثر معناداری بر ادراک آنان از پیامدهای فرهنگی توسعه گردشگری دارد.

جدول 10-4- نتایج آزمون سنجش معناداری رابطه دینداری اسلامی و ادرک اثرات فرهنگی گردشگری
عامل
عدد معنی داری (sig.)
نتیجه فرضیه

دینداری اسلامی

.001

رد H0

متغیر وابسته: اثرات فرهنگی گردشگری

از آنجا که عدد معنا داری برابر.001 می‌باشد و به عبارتی Sig. ?.05 می‌باشد (جدول 10-4)، در نتیجه فرض H0 رد می‌شود و در نتیجه بین دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان و نگرش آنان نسبت به اثرات فرهنگی گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

6-4- تحلیل‌های تکیملی

1-6-4- سطح دینداری اجتماعی جامعه میزبان

جدول 11-4- شاخص‌های دینداری اجتماعی جامعه میزبان
بعد
مؤلفه
شاخص
میانگین مؤلفه
دینداری اجتماعی
عبادت جمعی
نماز
4.20

حج

شعایر دینی
فعالیت‌های مذهبی

مشارکت دینی
سهم داشتن در فعالتهای مذهبی

معاشرت دینی
رابطه اجتماعی با هم دینی (هم کیشان)

جدول 12-4- دینداری اجتماعی جامعه میزبان (آزمونتی استیودنت تک نمونه ای)
مؤلفه
تعداد
میانگین
عدد معنی داری (sig.)
کمترین
بیشترین
دینداری
385
4.20
.000
1.13
1.27

جامعه محلی به لحاظ مشارکت دینی، رابطه اجتماعی با هم دینی (هم کیشان) و انجام عبادات به صورت جمعی و در مجموع به لحاظ دینداری اجتماعی بالای متوسط قراردارندو در سطح بالایی قراردارند.


< br />2-6-4- سطح دینداری شریعتی (فردی) جامعه میزبان
جدول 13-4- شاخص‌های دینداری شریعتی (فردی) جامعه میزبان
بعد
مؤلفه
شاخص
میانگین مؤلفه
دینداری باطنی (فردی)
ظاهر دینی
پوشش
4.26

تکالیف فردی
واجبات

اهتمام دینی
مسئولیت نسبت به دیگران

مسئولیت نسبت به خود

جدول 14-4- دینداری (شریعتی) فردی جامعه میزبان (آزمونتی استیودنت تک نمونه‌ای)
مؤلفه
تعداد
میانگین
عدد معنی داری (sig.)
کمترین
بیشترین
دینداری
385
4.26
.000
1.18
1.33

افراد جامعه محلی به جهت تقید به ابعاد فردی دینداری ماند پوشش، مسئولیت نسبت به خود ودیگران، در سطح بالایی قرار دارند.

3-6-4- رابطه بین دینداری و مشارکت جامعه محلی

جدول 15-4- شاخص‌های مؤلفه مشارکت جامعه محلی
بعد
مؤلفه
شاخص
میانگین مؤلفه
عدد معنی داری (sig.)
اجتماعی
مشارکت جامعه محلی
مشارکت ساکنان منطقه در فعالیت‌های مربوط به جذب گردشگران و توسعه امکانات
3.29
.000

جدول 16-4- ادراک جامعه میزبان از مؤلفه مشارکت جامعه محلی (آزمونتی استیودنت تک نمونه ای)
مؤلفه
تعداد
میانگین
عدد معنی داری (sig.)
کمترین
بیشترین
مشارکت جامعه محلی
385
3.29
.000
.19
.39

میانگین برابر 3.29 و Sig. =.00 ?.05 و مثبت بودن حد پایین و بالا نشان می‌دهد که ساکنین درک مثبتی از مؤلفه مشارکت جامعه میزبان دارند. به نظر آن‌ها ساکنان منطقه در فعالیت‌های مربوط به جذب گردشگران و توسعه امکانات مشارکت دارند.

جدول 17-4- رابطه دینداری و مشارکت جامعه میزبان
عامل
ضرایب استاندارد شده (Beta)
عدد معنی داری (sig.)
دینداری اسلامی

.160

.002

متغیر وابسته: ادراک جامعه محلی از مشارکت جامعه میزبان

از آنجا که عدد معنا داری برابر.002 می‌باشد و به عبارتی Sig. ?.05 می‌باشد و عدد بتا نیز مثبت می‌باشد (جدول 17-4) و طبق جدول (16-4) نیز ساکنین مؤلفه مشارکت جامعه محلی را به عنوان مؤلفه مثبت اجتماعی ادراک کرده‌اند، در نتیجه بین دینداری اسلامی افراد جامعه میزبان و نگرش آنان نسبت به مؤلفه مشارکت جامعه میزبان گردشگری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ به طوری که با افزایش سطح دینداری افراد، نگرش آنان نسبت به مشارکت جامعه میزبان مثبت تر می‌شود و به عبارتی مشارکت در توسعه گردشگری با بالا رفتن سطح دینداری افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه قسمتی از دینداری افراد را حضور در اجتماع و مشارکت در امور مربوط به جامعه تشکیل می‌دهد، در صورتی که موضوعی را به نفع جامعه بدانند در آن مشارکت می‌کنند و این مشارکت آنان در توسعه بیانگر ادراک مثبت ایشان از توسعه گردشگری می‌باشد.
4-6-4- رابطه بین دینداری و ادراک از ناهنجاری‌های اجتماعی
جدول 18-4- شاخص‌های مؤلفه ناهنجاری‌های اجتماعی
بعد
مؤلفه
شاخص
میانگین مؤلفه
عدد معنی داری (sig.)
اجتماعی
ناهنجاری‌های اجتماعی
جرم و جنایت
3.19
.000

تغییر پوشش

جدول 19-4- ادراک جامعه میزبان از مؤلفه ناهنجاری‌های اجتماعی (آزمونتی استیودنت تک نمونه ای)
مؤلفه
تعداد
میانگین
عدد معنی داری (sig.)
کمترین
بیشترین
ناهنجاری‌های اجتماعی
385
3.19
.000
.101
.290

میانگین برابر 3.19 و Sig. =.000 ?.05 نشان می‌دهد که اکثریت ساکنین درک منفی از مؤلفه ناهنجاری‌های اجتماعی به این معنا که با توسعه گردشگری جرم و جنایت و بد پوششی افزایش پیدا کرده است، دارند.

جدول 20-4- رابطه دینداری و ناهنجاری‌های اجتماعی
عامل
ضرایب استاندارد شده (Beta)
عدد معنی داری (sig.)
دینداری اسلامی

.126

دیدگاهتان را بنویسید