پایان نامه ارشد درباره
شیمی درمانی

پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

باشد به طور منطقی روش زیر مورد قبول قرار گرفته است.
_ برداشتن توده اگرچه ناکامل باشد تومور تا آنجا که امکان دارد انجام می پذیرد تا مثلا مقدار تومور از ۱۲^۱۰ به ۹^۱۰ برسد. سپس با شیمی درمانی توده تومور را به کمتر از آن و اگر امکان داشته باشد به ۵^۱۰ می رسانیم، این مقدار با ایمنی درمانی بهبود می یابد. در مورد تومورهائی که به

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه ارشد رایگان با موضوع۱PTO2X، ۲۰C3M، ۲۰۴۰-۲۰۱۱، (۴-۲۴):

پاسخ دهید