پایان نامه ارشد درباره
شیمی درمانی
businessman and drawing bulb with arrows over head

پایان نامه ارشد درباره شیمی درمانی

باشد به طور منطقی روش زیر مورد قبول قرار گرفته است.
_ برداشتن توده اگرچه ناکامل باشد تومور تا آنجا که امکان دارد انجام می پذیرد تا مثلا مقدار تومور از ۱۲^۱۰ به ۹^۱۰ برسد. سپس با شیمی درمانی توده تومور را به کمتر از آن و اگر امکان داشته باشد به ۵^۱۰ می رسانیم، این مقدار با ایمنی درمانی بهبود می یابد. در مورد تومورهائی که به

پاسخی بگذارید

بستن منو