پایان نامه ارشد حقوق :
تجارت الکترونیک

پایان نامه ارشد حقوق : تجارت الکترونیک

نمود. زیرا در این صورت متن به قالبی نگهداری می‌شود که دقیقاً نمایشگر اطلاعات اولیه به شکل وورد است با این وجود باید توجه داشت اطلاعات نمی‌تواند بدون تغییر ذخیره شود زیرا معمولاً اطلاعات هنگام ذخیره شدن، رمزگشایی یا خلاصه شده و به هر روی به نوعی تغییر می‌یابند. (نوری، 1390).
چنانچه داده پیام از سوی شخص دیگری ارسال شده باشد برای نگهداری و امکان ارائه آن در موارد نیاز به دادگاه لازم است در صورت وجود، مبدأ، مقصد و زمان ارسال و دریافت پیام مشخص باشد. این اطلاعات برای شناسایی پیام ضروری هستند بند ج ماده 8 به تبعیت از بند G ماده 10 قانون نمونه آنستیرال در مورد تجارت الکترونیکی با تحمیل وظیفه نگهداری اطلاعات مربوط به پیام استانداردی بالاتر از استانداردهای موجود در قوانین ملی در خصوص مبادله اسناد کاغذی ایجاد کرده است. با این حال اطلاعات اضافی دیگر مربوط به پیام مثل تایید و دریافت توسط گیرنده لازم نیست نگهداری شود، ضمن اینکه در حالتی که فقط برخی اطلاعات پیام ذخیره شده و مابقی استثناء می‌شود به تمامیت داده پیام لطمه ای وارد نمی‌شود. اگر در نگهداری یک داده پیام اطلاعات مربوط به مبدأ، مقصد یا زمان ارسال و دریافت داده پیام نگهداری نشود ممکن است چنین استدلال نمود که دادگاه باز هم می‌تواند داده پیام مذکور را مستند صدور حکم قرار دهد. زیرا همانطور که قبلاً بحث کردیم بر اساس ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ایران ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام و با نظر دادرس دادگاه تعیین می‌شود و لذا ممکن است دادرس داده پیام مذکور را نیز برای صدور حکم کافی و قانع کننده تشخیص دهد (نوری، 1390).
داده پیامی که شرایط مذکور در ماده 8 را دارا باشد یک داده پیام عادی است و از همان قواعد مربوط به قابلیت استناد داده پیام عادی پیروی می‌کند. توجه به این نکته لازم است که در خصوص شرایط نگهداری داده پیام به صورت عادی هیچ اشاره ای به این امر نشده است که نوع نگهداری به گونه ای باشد که امکان تغییر و دخل و تصرف در داده پیام را منتفی سازد و علی الاصول تحقق این امر به داده پیام مطمئن واگذار شده است (نوری، 1390).

1-3-2- داده پیام مطمئن

همانگونه که اشاره کردیم اصولاً چنانچه امضای الکترونیکی ملحق به یک داده پیام عادی باشد آن داده پیام عادی است و چنانچه امضای ملحق شده امضای الکترونیکی مطمئن باشد آن داده پیام مطمئن است. براین اساس از آنجا که ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی ایران شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را بر شمرده است. چنانچه داده پیامی دارای چنین امضایی نباشد آن داده پیام عادی است. مگر در خصوص نگهداری داده پیامها که منطبق با شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن باشد ماده 11 قانون تجارت الکترونیک ایران.توصیف حقوقی و فنی امضای الکترونیکی مطمئن در این مجال نمی گنجد فقط به اختصار اشاره می نمائیم که امضای الکترونیکی مطمئن به طریقه اطمینان بخشی هویت امضاء کننده و تمامیت داده پیام را تضمین می‌کند (نوری، 1390).
در خصوص نگهداری داده پیام مثل اسناد مربوط به حساب معاملات مشتریان کارگزاری یا اسناد حسابداری یا مالیاتی یک شرکت بصورت مطمئن به گونه ای که آثار و عوارض داده پیام مطمئن برآن بار شود ماده 11 مقرر می‌دارد: سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است. سیستم اطلاعاتی مطمئن سیستم اطالاعاتی است که به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکر بندی و سازماندهی شده باشد موافق با رویه ایمن باشد نبد ج ماده 2. بنابراین برای اینکه بتوان در محضر دادگاه داده پیام مطمئن ارائه نمود باید داده پیام را مطابق با شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره و نگهداری نمود (نوری، 1390).
به این صورت که سیستم اطلاعاتی باید به نحو معقولی در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. اینکه سطح محفوظ بودن سیستم باید چه میزان باشد از نظر فنی بطور دقیق قابل تعیین نیست زیرا نمی‌توان برای نگهداری تمامی داده پیام ها با هر سطحی از ارزش و اهمیت کاربرد یک تکنیک را پیشنهاد کرد چون ممکن است یک تکنینک واحد برای نگهداری برخی داده پیامها بسیار پر هزینه باشد و برای نگهداری برخی دیگر اطمینان بخشی کافی ایجاد ننماید ضمن اینکه از آنجا که یک جنگ دائمی بین قانون شکنان و حامیان قانون وجود دارد مناسب با عملکرد قانون شکنان سطح و درجه اهمیت به کار رفته در سیستمها افزایش می‌یابد و لذا پیشنهاد یک تکنیک خاص امکان ندارد (نوری، 1390).
با لحاظ کردن این مسائل است که قانونگذار محفوظ بودن در برابر نفوذ به نحو معقول را کافی داشته است. اصطلاح معقول سنجش عقلانی با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در مورد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و در آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینش های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول ومورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می‌شود. بند ده ماده 2، هر چند این تعریف از اصطلاح معقول بیشتر به موقعیت های مبادله داده پیام باز می گردد با این حال تأکید می کنیم حفاظت معقول یک سیستم اطلاعاتی در مقابل نفوذ بستگی زیادی به نوع و اهمیت اطلاعات نگهداری شده دارد (نوری، 1390).
سیستم اطلاعاتی باید سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد فرض کنیم قرار است نگهداری اسناد در یک شرکت بزرگ که دارای شبکه کامپیوتری و سرور مرکزی است بصورت الکترونیکی انجام شود. در این شرکت کلیه حسابداران می‌توانند اطلاعات مربوط به شرکت را در حیطه صلاحیت و امکانات این افراد خارج می گردد و فقط توسط اداره کننده سرور مرکزی امکان پذیر است. اما در یک شرکت کوچک فقط یک نفر مأمور ثبت اسناد است ایجاد یک رمز ورود سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را تحقق می بخشد و مانع از ورود یا تغییر اطلاعات بوسیله دیگران می گردد (نوری، 1390).
سیستم اطلاعاتی باید متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد به نحوی معقول پیکر بندی و سازماندهی شده باشد. مهمترین عامل معقول بودن یک سیستم سنجش تناسب آن با اهمیت کاری است که انجام می‌شود حال اگر سیستم اطلاعاتی متناسب با اهمیت اطلاعات نگهداری شده سازماندهی شده باشد یعنی سیستم نرم‌افزار و سخت افزاری آن به گونه ای طراحی شده باشد که قابلیت نگهداری و ثبت آن اطلاعات را داشته باشد در آنصورت یکی دیگر از شروط سیستم اطلاعاتی مطمئن به دست آمده است (نوری، 1390).
شرط وجود یک سیستم اطلاعاتی مطمئن آن است که موافق با رویه ایمن باشد. رویه ی ایمن رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص، یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها کلمات یا ارقام شناسایی، رمز نگاری، روشهای تصدیق با پاسخ برگشت و یا طریق ایمنی مشابه انجام شود. بند 8 ماده 2. بنابراین در رویه ایمن صحت و تمامیت اطلاعاتی که تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است تضمین می‌شود و زمان ثبت و ذخیره اطلاعات و هر گونه تغییر احتمالی در آن قابل کشف است (نوری، 1390).
روشن است هیچ شخص یا سازمانی نمی‌تواند داور کار خود باشد و مستنبط از ماده 79 قانون تجارت الکترونیک ایران، وزارت بازرگانی با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات باید خواستار و تدوین مقررات و ضوابط فنی تحقق سوابق الکترونیکی مطمئن گردد (نوری،
1390).

1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مهمترین اثر تفکیک میان داده پیام عادی ومطمئن در میزان قابلیت استناد آنهاست.
نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جمات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده 15 قانون تجارت الکترونیک (نوری، 1390).
خصوصیتی که قانونگذار برای داده پیام مطمئن در نظر گرفته است خصوصیات انحصاری اسناد رسمی است.در اسناد رسمی سنتی نیز ادعای انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعل را مطرح نمود.بنابراین داده پیام مطمئن را اگر سند رسمی ننامیم لااقل در حکم سند رسمی است با این وجود ماده 15 پیش نویس قانون که مقرر می داشت: کلیه داده پیام هایی که به طرق مطمئن ایجاد و یا نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد رسمی است در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به این شکل تغییر یافت که کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند و اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد درمراجع قضایی و حقوقی است. ماده 14 قانون تجارت الکترونیک (نوری، 1390).
بر این اساس قانونگذار عبارت در حکم اسناد رسمی را حذف نموده است به نظر می رسد این امر چنانچه از ماده 1278 ق.م. بر می آید بدان دلیل بوده است که ماهیت سند رسمی، با مقام تنظیم کننده سند که همانا مأمور رسمی صلاحیتدار دولت و به عبارت دقیق تر دولت می باشد مرتبط است از آنجا که دفاتر صدور گواهی و شرکتها و سازمانهایی که سوابق یا امضای الکترونیکی مطمئن ایجاد می نمایند لزوماً دولت نیستند، در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای این داده پیامها وجهی ندارد در قوانین نمونه آنستیرال و قوانین سایر کشورها نیز علی الاصول چنین تفکیکی مشاهده نمی‌شود به این معنا بین میزان اعتبار سند و رسمی بودن آن ارتباط تام وجود ندارد. مضافاً اینکه در نظر گرفتن خصوصیات اسناد رسمی برای داده پیام‌های مطمئن که هنوز تجربه علمی از کار برد آنها وجود ندارد. چندان منطقی نیست. بنابراین هر چند تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن، مفید به نظر می رسد، لکن صحیح تر آن بود که قانونگذار قابلیت اعتماد داده پیام مطمئن را مگر در صورت وجود دلیل معارض مفروض می انگاشت. با این وجود قانونگذار ماده را بر گونه ای تغییر داده که تهی از ارزش حقوقی مناسب گشته است (نوری، 1390).
زیرا همانطور که می دانیم نه تنها داده پیام‌های مطمئن بلکه داده پیام‌های عادی نیز در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی است و میزان ارزش آن از حیث مطمئن یا عادی بودن داده پیام و همچنین درجه و میزان ارزش آن در صورت عادی بودن با توجه به اوضاع و احوال قضیه و از جمله تناسب اهمیت موضوع با درجه ایمنی استفاده شده توسط قاضی دادگاه تعیین می‌شود و این امری است که بارها در مواد 13،12،8،6 به آن اشاره شده و بر ذکر مجدد آن در ماده مزبور اثری بار نیست (نوری، 1390).
با این حال با توجه به وضعیت فعلی قانون تجارت الکترونیکی به نظر می رسد باید بر این عقیده بود که قانونگذار بدین طریق خواسته است برخی آثار اسناد رسمی یعنی عدم امکان ادعای انکار و تردید به داده پیام مطمئن را بپذیرد و برخی دیگر از آثار اسناد رسمی از جمله لازم الاجرا بودن

دیدگاهتان را بنویسید