ویژگیهای خودتنظیمی:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

ویژگیهای خودتنظیمی:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

ویژگیهای خودتنظیمی:

با توجه به نظریه بندورا خودتنظیمی  شامل پنج ویژگی اساسی است:

خود قضاوتی ، شامل: مقایسه کردن عملکرد با استانداردها یا اهداف است:

چند بعدی بودن که شامل شخص و رفتار مولفه های محیطی است .

وابستگی به بافت ،شامل ویژگی های بافتی و محیطی است.

1)ملاک های مشخص ،مانند اینکه فرد از ملاک هایی از نظر دسترسی و طول مدت دستیابی به آن برای خود تعیین کند .

2)ارزیابی قبل از پرداختن به تکلیف ، ارزیابی ها و قضاوتهایی است که  افراد در ارتباط با یک  موقعیت ، شیء یا شخص معین  به عنوان درست تائید می کنند.خود تنظیمی با انگیزش بالا و موفقیت تحصیلی ارتباط تنگاتنگ و مثبتی دارد (زیمرمن ، 2008 ).

بیمنتری[1] ( 2008 ) ، اثرات مستقیم و غیرمستقیم تاخیر ارضای تحصیلی ،وخود تنظیمی را روی استرس تحصیلی مورد  مطالعه قرارداد.  نتایج نشان داد تأخیر ارضاء به عنوان  یک متغیر میانجی از طریق خودکارآمدی و خود تنظیمی روی استرس تحصیلی تاثیر می گذارد خودکارآمدی و خود تنظیمی با عزت نفس و هردو با استرس تحصیلی  رابطه منفی دارند.

پینتریچ ودی گروت (1990)، در یک تحلیل عاملی  نشان دادند که شناخت وفرا شناخت دو عامل اساسی خود تنظیمی به شمار میروند.

مروری بر مبانی نظری پژوهش خود تنظیمی تحصیلی :

طبق رویکرد یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان زمانی خود تنظیم هستند که از توانائیها ،راهبردها و منابع مورد نیاز، برای عملکرد موثر آگاه باشند و برای رسیدن به اهداف یادگیری شان ، رفتارشان را طراحی نظارت و تنظیم کنند .( زیمرمن،1999؛ به نقل از درمیتزاکی[2]،2009).   پینتریچ (2000)،تعریف نسبتا جامعی از خود تنظیمی دارد،او این یادگیری را(( فرآیند فعال و سازمان یافته ای می داند که طی آن فراگیران اهدافی را برای یادگیری خود انتخاب وسپس سعی می کنند تا شناخت انگیزش و رفتار خود را تنظیم، کنترل وبرآن نظارت نمایند .خود کنترلی، خود فرمانی و خود هدایتی از معدود کلمات مترادف خود تنظیمی هستند . همانطور که خود تنظیمی چندین واژه مترادف دارد، تعاریف متفاوتی هم دارد.  این تعاریف متفاوت نتیجه دیدگاه های نظری متفاوت درباره یادگیری خودتنظیم هستند. یادگیری خود تنظیم  یعنی اینکه مشارکت کنندگان به طور فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری فعال هستند.(زیمرمن،1989).همینطور زیمرمن(1998)،این تعریف را بعدها بدین صورت اصلاح می کند  ((خودتنظیمی تحصیلی فرآیندی که در آن شخص ازلحاظ رفتاری،  انگیزشی وشناختی  به منظور دسترسی به اهداف با ارزش و مهم آموزشی فعال می باشد .)) یادگیرندگان خود تنظیم درطی مراحل مختلف یادگیری به طور فراشناختی به برنامه ریزی، سازماندهی، خود آموزی، خود نظارتی وخود ارز یابی می پردازند .به طور انگیزشی آنها خودشان را با عنوان شایسته ، خودکارآمد و خود مختار تلقی می کنند آنها بصورت رفتاری، برای یادگیری بهینه، به انتخاب، ساختن  و تنظیم وایجاد محیط می پردازند. یادگیرندگان خود تنظیم  به تکالیف یادگیری به صورت با اعتماد و پشتکارنزدیک  می شوند. (مصطفایی،1387)

[1] .Bimenteri

[2].Dermitazki

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اثربخشي آموزش گروهي مديريت زمان بر خود تنظيمي يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي