موانع زنجیره تامین سبز:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبز

موانع زنجیره تامین سبز:/پایان نامه مدیریت زنجیره تامین سبز

موانع پیش رو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز

موانع اصلی پیش رو در دستیابی به مدیریت زنجیره  تامین سبز به چهار دسته: هزینه بالای اجرای اصول زیست محیطی، کمبود هشدار ها و اطلاع رسانی نسبت به مسائل زیست محیطی، موانع تکنولوژیکی و کمبود اطلاعات، دانش و آموزش در خصوص مسائل زیست محیطی تقسیم می شوند (فراهانی و همکاران، 2009).

هزینه بالا و سرمایه گذاری در زمینه مسائل زیست محیطی جزء مبانی اصلی دستیابی به برنامه های تدارکات سبز هستند. مشارکت مشتریان و تامین کنندگان در پروژه های سبز و کمک های مالی دولت در این خصوص موجب تشویق به سرمایه گذاری های سبز می شود. کمبود هشدارها و اگاهی ها در خصوص مسائل زیست محیطی  منجر به ایجاد مشکلاتی مانند عدم حمایت و مشارکت دولت در این زمینه و عدم حمایت مدیران ارشد سازمان ها می شود.  بنابراین هر شخص و مخصوصاً دولت و مشتریان نهایی نسبت به رعایت و اطلاع رسانی مسائل زیست محیطی مسئول هستند. از بین بردن موانع تکنولوژیکی با همکاری ها و مشارکت های بین سازمانی و سرمایه گذاری مشترک دولت و سازمان های مادر میسر می شود.

کمبود دانش و آموزش در زمینه محیط زیست با ایجاد پایگاه اطلاعاتی زیست محیطی، شبکه های انتقال دانش و برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان سازمان ها قابل رفع است. پورتر و لیندر[1] نیز اشاره کرده اند که کاهش ضایعات، حفظ منابع مصرفی و بهبود بهره وری مزایای بکارگیری فعالیت های سبز هستند که می توانند مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد کنند (فراهانی و همکاران، 2009).

موانع اصلی پیش رو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز که در مقالات مختلف به آنها اشاره شده است، به صورت خلاصه در جدول (2-4) آمده است.

جدول2-1 موانع پیشرو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز

موانع پیش رو در دستیابی به مدیریت زنجیر تامین سبز مراجع
عدم وجود رویکرد فعالانه و داوطلبانه سازمان ها و تامین کنندگان در خصوص رعایت استاندارد های زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی Rao, (2002) & Arif et al, (2009)

 

عدم توانمندی تامین کنندگان (از نظر دانش و تکنولوژی فنی) جهت اخذ استاندارد ایزو 14000 Rao, (2002)
عدم ایجاد مزیت رقابتی محسوس ناشی از اجرای زنجیره تامین سبز Rao, (2002)
دشواری سازماندهی و هماهنگی واحدها در پیاده سازی زنجیره تامین سبز Rao, (2002)
عدم وجود محرک ها و مشوق های کافی از سوی دولت جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز Rao, (2002)
هزینه بالای پیاده سازی زنجیره تامین سبز Rao, (2002) & Farahani et al, (2009)
عدم وجود اهرم های قانونی کافی جهت اجرای قوانین زیست محیطی Farahani et al, (2009)
نبود زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباط مناسب جهت تسهیل اجرای زنجیره تامین سبز Farahani et al, (2009)
کمبود دانش و آموزش در خصوص مسائل زیست محیطی Farahani et al, (2009)
عدم حمایت مدیران ارشد و میانی سازمان Polonsky & Rosenberger (2001) & Lee (2008)
عدم حضور و رقابت در بازارهای جهانی Zhu & Sarkis, (2006)
عدم وجود اهداف و برنامه استراتژیک زیست محیطی در سازمان Polonsky & Rosenberger (2001)
عدم وجود اهرم های قانونی کافی جهت اجرای قوانین زیست محیطی Zhu & Sarkis, (2006)

      [1] Porter & Vander Linder(1995)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)