منبع پایان نامه درمورد
توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت
تاهل
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
205
85.5
زن
35
14.6
جمع
240
100.0

نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
همان طور که نتایج به دست آمده از جدول (4-2) نشان میدهد، از بین 240 نفر نمونه 2/84 % در گروه سنی 30 تا 40 سال قرار داشته اند که بیشترین فراوانی را داشته اند , 5/7 % زیر 30 سال , 0/5% در گروه سنی 41 تا 50 سال و3/3% در گروه سنی بالای 50 سال بوده اند.

جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن
مقاطع سنی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی
زیر 30 سال
18
7.5
7.5
30 تا 40سال
202
84.2
91.7
41 تا 50 سال
12
5.0
96.7
بالای 50 سال
8
3.3
100.0
جمع
240
100.0

نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
همان طور که

دیدگاهتان را بنویسید