منبع پایان نامه درباره
HPT، SPD، مخروطی، [۱۱].

منبع پایان نامه درباره HPT، SPD، مخروطی، [۱۱].

نحوه تحول میکرو ساختار را نسبت به ساختار ریزدانه عاری از نابجائیها با زاویه زیاد،عدم جهت گیری و با اندازه کمتر از میکرو را توضیح داد. او همچنین افزایش یافتن و در نهایت اشباع شدن خواص مکانیکی مواد SPD را بیان کرد.
در مقالات متعدد توانایی روش HPT برای بدست آوردن میکرو ساختارUFG اثبات شده است [۱۱]. در این روش یک قطعه مخروطی

دیدگاهتان را بنویسید