منبع پایان نامه درباره CGP، ۲-۷، [۱۲].، کردن‌های

Blurred bicycles on a road with arrow direction road markings

در سال ۲۰۰۱ ژو و همکارانش یک روش SPD بر پایه ایجاد دندانه و صاف کردن‌های متوالی ابداع کرد که امروزه به نام CGP 15 شناخته می‌شود. [۱۲]. این روش خم‌کاری یک شش مستقیم با ابزار دانه دار و صاف کردن آن با ابزار مسطح می‌باشد. جزئیات کامل فرآیند CGP هنگام پرس کاری مواد با موقعیت متقارن و سپس صاف کردن بین دو قالب مسطح در شکل ۲-۷ نشان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*