منبع پایان نامه درباره
(۲-۵)، متناوب.]۱۰[، فشردن، اکستروژن

منبع پایان نامه درباره (۲-۵)، متناوب.]۱۰[، فشردن، اکستروژن

وارد بر قالب را برای فولاد کم کربن را در حالت با اصطکاک بدون اصطکاک را نشان می‌دهد. همان طور که در شکل مشاهده می‌شود با افزودن اصطکاک کم(۰۶/۰=µ) نیرو به شدت افزایش مییابد. تأثیر مشابهی بر روی فشار قالب نیز مشاهده شده است.
شکل (۲-۵) تأثیر اصطکاک در نیروی شکل دهی در فشردن و اکستروژن متناوب.]۱۰[
لازم به ذکر است که کرنش بدست

دیدگاهتان را بنویسید