منبع پایان نامه درباره
کاتالیزورهای، قرارمیگیرد.، آزاده، ریز،

منبع پایان نامه درباره کاتالیزورهای، قرارمیگیرد.، آزاده، ریز،

ریز، ترکیبات آلی بزرگ را به ذرات کوچک تری تبدیل می کنند. اما از آنجاکه این ترکیبات از نظر زیستی تجزیه ناپذیرند برای تجزیه آنها باید از نوعی انرژی بهره برد. این انرژی از اشعه فرابنفش نور خورشید تأمین شده و به همراه کاتالیزورهای نوری مورد استفاده قرارمیگیرد. انرژی آزاده شده از واکنش سلول کاتالیزور نوری می تواند موجودات زنده ریز را

دیدگاهتان را بنویسید