منبع پایان نامه درباره
لگاریتمی، بالا،، المان‌های، دانه‌ها

منبع پایان نامه درباره لگاریتمی، بالا،، المان‌های، دانه‌ها

تقسیم کرنش برشی بر √۳ بدست آورد. کرنش فون مایسز معادل تابعی از تعداد چرخش‌هاn است که به صورت زیر بیان می‌شود.
این رابطه زوایای برشی بالا،، ناهمگونی دارد لذا در بعضی از مراجع با رابطه لگاریتمی جایگزین شده است.
فرایند پیچشی تحت فشار بالا، فلزات خالص منجر به ریز شدن دانه‌ها تا برقراری تعادل بین شکستن المان‌های

دیدگاهتان را بنویسید