منبع پایان نامه درباره
فاضلاب های صنعتی، توانایی ها
Abstract background with colorful pink blue gradient colors. Oil drops in water abstract psychedelic pattern image

منبع پایان نامه درباره فاضلاب های صنعتی، توانایی ها

راهکارهای جدیدی برای تصفیه آب و فاضلاب های صنعتی و کشاورزی معرفی شده و یا می شوند. استفاده از فیلترهای نانومتری، تحول عظیمی را در بازیافت و استفاده مجدد از منابع آب ایجاد کرده کاربردهای فناورینانو در این خصوص عبارتند از : نانو سنسورها، نانو فیلترها، نانو فتوکاتالیست ها، مواد نانو حفره ای، نانو ذرات، توانایی های این فناوریها در

پاسخی بگذارید

بستن منو