منبع پایان نامه درباره خلفای عباسی

No Comments
دانلود پایان نامه

بود، که آن هم دیری نپایید که بیش و کم تلخ کامی ای برای مردم و حکومت به بار آورد . از خلاقت معتصم عباسی ( ۲۱۸ – ۲۲۷ ) به بعد، دارالخلافه از بغداد به شهر سامرا انتقال یافت. قیام هایی که در عراق و همچنین در حجاز و ایران و مصره نگرانی خلفای عباسی را پدید آورد، میان سال های ۲۵۰ – ۲۷۹ هجری به وقوع پیوست. یعنی پس از قتل متوکل عباسی (

  پایان نامه درمورد .....................................................................................................................۴۶، ۲-۶-تصفیه، ۲-۵-سینتیک، باطله................................................................۴۵

دیدگاهتان را بنویسید