منبع پایان نامه درباره
توسل به زور

منبع پایان نامه درباره توسل به زور

داده بوده و دیگر توان رویا رویی با اندیشه ها و اراده های حق طلبانه را نداشت . از این رو توسل به زور خشونت و فریب و تفرقه افکنی در صفوف مومنان و مبا رزان و گستردن سایه شوم حکومت پلیسی و وحشت آفرینی و گسستن پیوند معنوی امام و امت، شیوه نوین سیاسی عباسیان شمرده می شد.
بخش سوم
میلاد مهدی

دیدگاهتان را بنویسید